Στρατηγικές Συνεργασίες

Joint Certificate σε Business Intelligence and Data Mining με την SAS

Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα σε συνεργασία με τη SAS καθιερώνει κοινό πρόγραμμα πιστοποίησης «Certificate Program in BusinessIntelligence and Data Mining», το οποίο στοχεύει να εκπαιδεύσει τους φοιτητές ώστε:

  1. Να έχουν πρόσβαση σε πηγές δεδομένων , να διαχειρίζονται δεδομένα και να εκτελούν στατιστικές αναλύσεις με τον Οδηγό SAS Enterprise,
  2. Να διερευνήσουν τεράστιες ποσότητες δεδομένων προκειμένου να βρουν τα πρότυπα, τις τάσεις και τις ομαδοποιήσεις και να δημιουργήσουν σχετικές εκθέσεις (reports) χρησιμοποιώντας το SAS Visual Analytics και
  3. Να εφαρμόσουν τεχνικές μοντελοποίησης πρόβλεψης και ανακάλυψης προτύπων για σημαντικά επιχειρηματικά προβλήματα με τη χρήση του SAS Enterprise Miner.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει τόσο τη θεωρητική κατάρτιση μέσω τεσσάρων επιλεγμένων μαθημάτων του ΠΜΣ όσο και με την πρακτική εκπαίδευση στην πλατφόρμα της SAS . Ως μέρος των απαιτήσεων του πιστοποιητικού , οι φοιτητές ολοκληρώνουν εργασία (Milestone Project) χρησιμοποιώντας πραγματικά δεδομένα επαρκούς μεγέθους αποκτώντας με αυτόν τον τρόπο πρακτική εμπειρία στον τρόπο ανάλυσης και αξιοποίησης της πλατφόρμας SAS.

SAP University Alliances - University Competence Center

Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα, συμμετέχοντας στο πρόγραμμα SAPUA/UCC (SAP University Alliances /University Competence Center) προσφέρει στους φοιτητές του την ευκαιρία απόκτησης δεξιοτήτων τελικού χρήστη SAP (SAP end user). Μέσω της πρακτικής προσέγγισης "hands-on" οι φοιτητές αποκτούν βασικές δεξιότητες χρήσης των κύριων λειτουργιών και των υποσυστημάτων του συστήματος SAP ERP. Ειδικότερα, κατανοούν πώς οι βασικές επιχειρηματικές διαδικασίες αλληλεπιδρούν με το SAP ERP σε λειτουργικούς τομείς, όπως Πωλήσεις & Διανομή (SD), Διαχείριση Υλικών (MM), Προγραμματισμός Παραγωγής (PP), Χρηματοοικονομική Λογιστική (FI), Διαχείριση Ανθρωπίνων Πόρων (HCM).

Οι φοιτητές που παρακολουθούν το πρόγραμμα έχουν την δυνατότητα να επεκτείνουν την απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων SAP end user αξιοποιώντας την πρόσβαση σε εκπαιδευτικά προγράμματα που προετοιμάζουν για πιστοποίηση SAP end user (TERP) από την SAP AG. Επίσης έχουν την δυνατότητα εκπόνησης πρακτικής άσκησης σε περιβάλλον SAP σε συνεργασία με την SAP Hellas(Περιορισμένος αριθμός θέσεων).

Επαγγελματική Πιστοποίηση σε Project Management

Tο μάθημα «Διοίκηση Έργων και Προγραμμάτων (Project Management)» παρουσιάζει το πλήρες πλαίσιο για επιτυχημένη Διοίκηση Έργου σε οποιονδήποτε τομέα επιχειρηματικής, δραστηριότητας και είναι ευθυγραμμισμένο με το Πλαίσιο του, Παγκόσμιου Οργανισμού PMI (Project Management Institute),και συγκεκριμένα η ύλη του μαθήματος αποτελεί μεγάλο μέρος της εξεταζόμενης ύλης για τις πιο δημοφιλείς (και καλοπληρωμένες) πιστοποιήσεις PMP (Project Management Professional) και CAPM, (Certified Associate in Project Management). Επίσης ακολουθεί, το πρότυπο ISO21500 (Guidance on Project Management). Με, αυτό τον τρόπο όσοι μεταπτυχιακοί φοιτητές παρακολουθήσουν επιτυχώς το μάθημα θα έχουν σημαντικό πλεονέκτημα στις εξετάσεις για τις πιστοποιήσεις PMP & CAPM (εφόσον το επιλέξουν) και επίσης θα μπορούν να υποστηρίξουν την ευθυγράμμιση της επιχείρησής τους με το πρότυπο ISO21500

Field-Study Project σε συνδυασμό με Πρακτική Άσκηση

Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα αξιοποιώντας την άριστη σχέση τουΤμήματοςΔιοικητικής Επιστήμης καιΤεχνολογίας με την αγορά εργασίας, δίνειτην δυνατότητα στους φοιτητές, στα πλαίσια της διπλωματικής τους, να εκτελέσουν ένα Field Study Project (project διάρκειας 4-6 μήνες πουαφορά πραγματικές ανάγκες, αξιοποιώντας την γνώση απο τα μαθήματα του μεταπτυχιακού) σε μία εταιρία/οργανισμό που μπορεί να συνδυαστεί με Πρακτική Άσκηση στον ίδιο οργανισμό. Άρα οιφοιτητές αποκτούν πραγματική εργασιακή εμπειρία και γνώση το πως λειτουργούν καθημερινά οι οργανισμοί. Εταιρίες που ήδη προσφέρουν αυτή την χρήσιμη δυνατότητα στους φοιτητές του Μεταπτυχιακού είναι: Deloitte, Nestle, ΟΠΑΠ, Johnson & Johnson, Εθνική Τράπεζα Ελλάδος, IPG Mediabrands, κλπ

Microsoft Fundamentals (ERP/Dynamics, Azure, BI platform & apps, Security issues, etc)

Tο ΠΜΣ στη Διοικητική Επιστήμη και Τεχνολογία συνεργάζεται με την Microsoft στα πλαίσια του MSLE Program. Το πρόγραμμα προσφέρει μαθησιακό υλικό και εκπαιδευτικές δραστηριότητες έτσι ώστε οι συμμετέχοντες φοιτητές να έχουν την ευκαιρία εκπαίδευσης και κατάλληλης προετοιμασίας για συμμετοχή σε εξετάσεις πιστοποίησης του συνόλου των Microsoft Fundamentals (ERP/Dynamics, Azure, BI platform & apps, Security issues, etc). Πρόσθετα, όσοι το επιλέξουν έχουν την ευκαιρία να προχωρήσουν σε εκπαιδεύσεις προετοιμασίας εξειδικευμένων πιστοποιήσεων που συναρτώνται άμεσα με τη ζήτηση στην αγορά εργασίας.

Salesforce (Salesforce Certified Administrator)

Tο ακαδημαϊκό έτος 2022-23 αναμένεται να πραγματοποιηθεί η προετοιμασία των φοιτητών του ΠΜΣ για πιστοποίηση σε CRM της Salesforce (Salesforce Certified Administrator).

Υιοθέτηση Καινοτόμου Εκπαιδευτικής Διαδικασίας

Το ΠΜΣ ΔΕΤ από το ακαδημαϊκό έτος 2021-22 υιοθετεί μία Καινοτόμο Εκπαιδευτική Διαδικασία η οποία αφορά την πραγματοποίηση Διαγωνισμών στο πλαίσιο μαθημάτων σε συνεργασία με μεγάλες εταιρείες (KAYKAΣ, INTERSPORT). Το θέμα του Διαγωνισμού μπορεί να αφορά είτε την επίλυση κάποιου θέματος που αφορά την εταιρεία είτε έχει σαν αντικείμενο ένα ζήτημα το οποίο θα ήθελε να διερευνήσει η εταιρεία αλλά δεν έχει το κατάλληλο προσωπικό στην εταιρεία για να το κάνει. Για αυτόν τον λόγο αυτό παρέχει πραγματικά δεδομένα της εταιρείας στα αντίστοιχα μαθήματα, οι φοιτητές καλούνται να επιλύσουν το συγκεκριμένο πρόβλημα/ζήτημα σε ομάδες, σαν προσομοίωση σε κανονικές συνθήκες εργασίας και στο τέλος οι φοιτητές παρουσιάσουν τα αποτελέσματα της εργασίας τους ενώπιων επιτροπής. Η επιτροπή αποτελείται τόσο από Διδάσκοντες του ΠΜΣ όσο και από στελέχη της επιχείρησης τα οποία αφορά ο Διαγωνισμός. Μετά την αξιολόγηση βραβεύεται η ομάδα με την καλύτερη εργασία η οποία λαμβάνει δώρα από την εταιρεία. Στο 100% των διαγωνισμών που έχουν πραγματοποιηθεί έχουν προσφερθεί στους νικητές είτε θέσεις πρακτικής άσκησης, είτε κανονικής εργασίας.