Η Δρ. Χριστίνα Ταρνανίδου επιλέχθηκε ως Μέλος της Συμβουλευτικής Ομάδας Εργασίας της Μόνιμης Επιτροπής για τη Διαχείριση Επενδύσεων της ΕΑΚΑΑ

Η Δρ. Χριστίνα Ταρνανίδου, Επίκουρη Καθηγήτρια στο Εμπορικό & Χρηματοπιστωτικό Δίκαιο του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών έχει επιλεγεί ως Μέλος της Συμβουλευτικής Ομάδας Εργασίας της Μόνιμης Επιτροπής για τη Διαχείριση Επενδύσεων της ΕΑΚΑΑ (Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Οι εργασίες της ΕΑΚΑΑ σχετικά με τη δραστηριότητα της διαχείρισης επενδύσεων και καλύπτουν κυρίως τις Οδηγίες για τους Οργανισμούς Συλλογικών Επενδύσεων σε Κινητές Αξίες (ΟΣΕΚΑ) και τους Οργανισμούς Εναλλακτικών Επενδύσεων (ΟΕΕ) όπως επίσης και τους Κανονισμούς για τα Αμοιβαία Κεφάλαια της Χρηματαγοράς, τις Ευρωπαϊκές Εταιρείες Επιχειρηματικού Κεφαλαίου και τα Ευρωπαϊκά Μακροπρόθεσμα Επενδυτικά Κεφάλαια.

Οι εργασίες της Μόνιμης Επιτροπής για τη Διαχείριση Επενδύσεων σχετικά με τα ανωτέρω ρυθμιστικά πλαίσια καλύπτουν θέματα που αφορούν την προώθηση και τη διανομή, τη δεοντολογία, τις πληροφορίες για τα προϊόντα και τη διαφάνεια, την αξιολόγηση, τα επιλέξιμα περιουσιακά στοιχεία, τη φύλαξη στοιχείων ενεργητικού και τη διαχείριση κινδύνου. Στο πλαίσιο των ΟΣΕΚΑ, ειδικότερο βάρος δίνεται στην προστασία των επενδυτών, σε ευθυγράμμιση με τους γενικότερους στόχους της ΕΑΚΑΑ. Η ΕΑΚΑΑ αναπτύσσει επιπλέον τεχνικές γνωμοδοτήσεις για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και προετοιμάζει τεχνικά πρότυπα, κατευθυντήριες γραμμές και συστάσεις σε σχέση με την ως άνω αναφερόμενη νομοθεσία. Επιπρόσθετα, η ΕΑΚΑΑ οικοδομεί μια κοινή εποπτική νοοτροπία υιοθετώντας συγκλίνουσες εποπτικές προσεγγίσεις και πρακτικές, μέσω της ανάπτυξης γνωμοδοτήσεων και ερωταπαντήσεων (Q&As).

Τα μέλη της Συμβουλευτικής Ομάδας Εργασίας πρόκειται να παρέχουν τεχνική συνδρομή στη Μόνιμη Επιτροπή στο συνολικό εύρος των εργασιών της. Για το σκοπό αυτό η Συμβουλευτική Ομάδα Εργασίας συγκαλείται για να συμβάλει σε όλα τα στάδια της διαδικασίας διαμόρφωσης πολιτικών.

Τα  μέλη της Συμβουλευτικής Ομάδας Εργασίας επιλέγονται για ανανεώσιμη διετή θητεία, με εναρκτήρια ημερομηνία την 8η Απριλίου 2019.

Dr. Christina Tarnanidou, Assistant Professor in Commercial & Financial Law of Athens University of Economics and Business, selected as member in the Investment Management Standing Committee (IMSC) Consultative Working Group (CWG) of ESMA.

ESMA’s work relating to the activity of collective investment management covers principally the Directives on  Undertakings  for  Collective  Investment  in  Transferable  Securities  (UCITS)  and Alternative  Investment  Fund  Managers  (AIFMD),  as  well  as  the  Regulations  on Money  Market Funds, European Venture  Capital Funds  (EuVECA),  European Social  Entrepreneurship  Funds(EuSEF)  and European  Long-term  Investment  Funds  (ELTIFs).

IMSC’s work with respect to these legal frameworks covers such issues as marketing and distribution, conduct of business, product  disclosures  and  transparency,  valuation, eligible  assets, asset  safekeeping  and  risk management. In the UCITS context, particular regard is given to investor protection, in line with ESMA’s objectives more generally. ESMA  also  develops  technical  advice  to  the  European  Commission,  and  prepares  technical standards, guidelines and recommendations in relation to the aforementioned legislative acts. In addition,  ESMA  builds a  common  supervisory  culture  by  fostering  convergent supervisory approaches and practices, such as through the development of opinions and Q&As

CWG  members  are  expected  to  provide  technical  assistance  to IMSC  in relation to all aspects of its work. In order to do this, the CWG may be called upon to provide input at all stages of the policy formulation process.

CWG members are selected for a renewable term of two years, with a start date of 8 April 2019.