Προκήρυξη μιας θέσης Καθηγητή βαθμίδας Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ» του Τμήματος ΟΔΕ