Ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων

Κωδικός: 
2810
Εξάμηνο: 
7ο
Διδάσκων: 

Κ. Καραμάνης (Α-Λ)

Ε. Δεδούλης (Μ-Ω)

Φροντιστήρια Κ. Κόχυλα (Α-Λ) - (Μ-Ω)

Επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές / φοιτήτριες θα:

Προαπαιτήσεις

Καλή γνώση Λογιστικής καθώς και κατανόηση διαφόρων αντικειμένων του ευρύτερου επιχειρηματικού περιβάλλοντος συνιστά το ελάχιστο γνωσιακό υπόβαθρο επί του οποίου θεμελιώνεται το μάθημα της Ανάλυσης Λογιστικών Καταστάσεων.

Περιεχόμενο του μαθήματος  

Το μάθημα της Ανάλυσης Λογιστικών Καταστάσεων (ΑΛΚ) ασχολείται με διάφορες πτυχές της ανάλυσης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων από εξωτερικούς ή εσωτερικούς χρήστες για τη λήψη ορθολογικών οικονομικών αποφάσεων. Οι αποφάσεις αυτές επηρεάζουν την κατανομή οικονομικών πόρων προς τις επιχειρήσεις, ενώ το αντικείμενο της Ανάλυσης Λογιστικών Καταστάσεων σχετίζεται με τα επαγγέλματα του χρηματοοικονομικού αναλυτή, του επενδυτικού συμβούλου, του διαχειριστή αμοιβαίων κεφαλαίων, του αναλυτή πιστοληπτικής ικανότητας, του ορκωτού ελεγκτή, κλπ.

Η ανάλυση της θεματολογίας του μαθήματος συνδέεται με το ευρύτερο πλαίσιο λειτουργίας της επιχείρησης (πολιτικό, οικονομικό και ρυθμιστικό περιβάλλον, επιχειρηματική στρατηγική, εναλλακτικές στρατηγικές επιλογές της διοίκησης, κλπ.). Βασικός σκοπός του μαθήματος είναι να καλλιεργήσει τη γνώση των φοιτητών σε ότι αφορά τόσο τη θεωρία όσο και την πρακτική της ανάλυσης των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στο να αναπτύξουν οι φοιτητές μια δέσμη κριτικών ικανοτήτων για την συγκέντρωση, επιλογή και επεξεργασία μεγάλου πλήθους και ποικιλίας οικονομικών πληροφοριών και δεδομένων. Επιμέρους θέματα του μαθήματος αναφέρονται στην κατάρτιση και ανάλυση της Κατάστασης Ταμειακών Ροών, τη μέτρηση και την ανάλυση των επιδόσεων, της ρευστότητας και της κεφαλαιακής διάρθρωσης.

Συνιστώμενη βιβλιογραφία προς μελέτη

  • Wahlen, J., Baginski, S., and Bradshaw, M. (2022), Χρηματοοικονομική Αναφορά, Ανάλυση Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων και Αποτίμηση – Μια Στρατηγική Προσέγγιση, Broken Hill Publishers Ltd, Λευκωσία.
  • Γκίκας, Δ. Παπαδάκη Α. και Σιουγλέ Γ. Ανάλυση και αποτίμηση επιχειρήσεων. Εκδόσεις Μπένου, Αθήνα. - ΓΠΣ

Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι

Διαλέξεις θεωρητικού / πρακτικού περιεχομένου, ανάλυση μελετών περίπτωσης (case studies), ασκήσεων και προβλημάτων.

Μέθοδοι αξιολόγησης/βαθμολόγησης

Γραπτή εξέταση

Παρέχεται η δυνατότητα εκπόνησης προαιρετικής εργασίας που προσαυξάνει την επίδοση στις γραπτές εξετάσεις με μια μονάδα κατ’ ανώτατο όριο και εφόσον ο φοιτητής στις εξετάσεις αυτές λάβει βαθμό μεγαλύτερο το 5 (πέντε).