Διοίκηση Έργων και Προγραμμάτων

Κωδικός: 
8121
Εξάμηνο: 
5ο
Διδάσκων: 

Κ. Ανδρουτσόπουλος (ΔΕΤ)

Κατεύθυνση: 
Διοίκηση Επιχειρήσεων (Μάνατζμεντ)
Διοίκηση Πληροφοριακών Συστημάτων

Επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα

 • Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές / φοιτήτριες θα έχουν τη δυνατότητα να:
 • Προσδιορίζουν και να περιγράφουν τους στόχους και τους περιορισμούς ενός έργου
 • Εκτιμούν τους κινδύνους ενός έργου
 • Αναλύουν ένα έργο σε επιμέρους πακέτα εργασίας και δραστηριότητες
 • Υπολογίζουν το κόστος, τη χρονική διάρκεια και τους απαιτούμενους πόρους για την υλοποίηση ενός έργου
 • Να αναθεωρούν την κατανομή των πόρων στις δραστηριότητες ενός έργου
 • Αναπτύσσουν το πλάνο ενός έργου
 • Παρακολουθούν και να ελέγχουν ένα έργο
 • Αξιολογούν έργα και προγράμματα

Προαπαιτήσεις                     

Καμία

Περιεχόμενο του μαθήματος

Στόχος του μαθήματος είναι η παρουσίαση θεμάτων που αφορούν στην οργάνωση, τον προγραμματισμό, τον έλεγχο και την αξιολόγηση έργων και προγραμμάτων. Επίσης παρουσιάζονται βασικές αρχές της διοίκησης έργων και προγραμμάτων, μέθοδοι επιλογής και αξιολόγησης έργων και προγραμμάτων, τεχνικές και μέθοδοι χρονικού προγραμματισμού, σχέσεις κόστους / χρονικής διάρκειας, βέλτιστη κατανομή και εξομάλυνση πόρων, καθώς και τεχνικές ελέγχου έργων και προγραμμάτων.

Συνιστώμενη βιβλιογραφία προς μελέτη

 • Avraham Shtub, Jonathan F. Bard, Shlomo Globerson, “Διαχείριση Έργων – Διεργασίες, Μεθοδολογία και Τεχνικοοικονομική”, Εκδόσεις Επίκεντρο, Θεσσαλονίκη, 2008.
 • Kerzner Harold, Κατσαβούνης Στέφανος (επιμ.), “Διοίκηση Εργων”, Εκδόσεις Α. ΤΖΙΟΛΑ & ΥΙΟΙ Α.Ε., 11η Έκδοση, 2016

Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι

Διαλέξεις θεωρητικού / πρακτικού μέρους, εργαστήρια, και εκπόνηση εργασίας.

Μέθοδοι αξιολόγησης/βαθμολόγησης

Γραπτή εξέταση και (προαιρετική) εκπόνηση εργασίας