Θεσμικά Θέματα Οργάνωσης των Επιχειρήσεων (Εμπορικό Δίκαιο ΙΙ)

Κωδικός: 
2412
Εξάμηνο: 
4ο
Διδάσκων: 

Χ. Ταρνανίδου (Α-Λ)

Αθ. Κουλορίδας (Μ-Ω)

Επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές / φοιτήτριες θα:

  • αποκτήσουν ειδικές γνώσεις ως προς τις εταιρείες του εμπορικού δικαίου και τα θέματα πτώχευσης κατά το ημεδαπό σύστημα καθώς και ως προς τις εισηγμένες εταιρείες με βάση τους κανόνες της κεφαλαιαγοράς στην ΕΕ
  • είναι σε θέση να αντιμετωπίζουν νομικά θέματα σε σχέση με τη λειτουργία των εταιρειών και τον τρόπο αντιμετώπισης καταστάσεων πτώχευσης των επιχειρήσεων
  • αποκτήσουν την απαραίτητη εξοικείωση στην επίλυση πρακτικών ζητημάτων που αναφύονται κατά την εφαρμογή των σχετικών κανόνων
  • εμπεδώσουν γνώσεις και θα διαμορφώσουν κουλτούρα επί των ανωτέρω με βάση το πλαίσιο λειτουργίας της «ενιαίας αγοράς» (internal market) στην Ευρώπη  

Προαπαιτήσεις                     

Καμία

Περιεχόμενο του μαθήματος 

Το μάθημα αναφέρεται στις εταιρείες του εμπορικού δικαίου και ειδικότερα στις προσωπικές εμπορικές εταιρίες (ομόρρυθμη εταιρεία, ετερόρρυθμη εταιρεία, αφανής εταιρεία) και στις κεφαλαιουχικές εταιρείες (ανώνυμη εταιρεία, εταιρεία περιορισμένης ευθύνης, ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία, συνεταιρισμός και ειδικές κεφαλαιουχικές εταιρείες). Επίσης, περιλαμβάνει ρυθμίσεις σχετικές με την πτώχευση και την εξυγίανση.

Ειδική πτυχή του μαθήματος αποτελεί η εισηγμένη επιχείρηση, δηλαδή η επιχείρηση που έχει αντλήσει κεφάλαια μέσω της κεφαλαιαγοράς και του χρηματιστηρίου και οι τίτλοι της οποίας τυγχάνουν διαπραγμάτευσης σε σχετική αγορά.

Το μάθημα καλύπτει τόσο τη μελέτη θεωρητικών ζητημάτων όσο και την επίλυση πρακτικών προβλημάτων που σχετίζονται με τις παραπάνω της εμπορικής ζωής. Τα εξεταζόμενα θέματα αναλύονται τόσο με βάση το ημεδαπό σύστημα όσο και τους ειδικούς κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Συνιστώμενη βιβλιογραφία προς μελέτη

  • Ρόκας Ι. Εταιρίες Εισαγωγή στο Δίκαιο των Εταιριών του Εμπορικού Δικαίου, 2017 (ISBN 978-960-622-148-4)
  • Ταρνανίδου Χ., Ειδικά Δικαιώματα των Μετόχων Εισηγμένων Εταιριών (2009)

Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι

Το εκπαιδευτικό υλικό του μαθήματος καλύπτεται με διαλέξεις. Η διδασκαλία περιλαμβάνει παραδόσεις, αλλά και μαθησιακές δραστηριότητες συνιστάμενες σε γραπτές προαιρετικές ή φροντιστηριακές εξετάσεις, εργασίες, αλλά και συντονισμένες εκπαιδευτικής φύσεως επισκέψεις σε φορείς και αρχές του εμπορικού χώρου (πχ Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο, Χρηματιστήριο Αθηνών). 

Μέθοδοι αξιολόγησης/βαθμολόγησης

Γραπτή εξέταση και προαιρετική εργασία