Συμπεριφορά Καταναλωτή

Κωδικός: 
2414
Εξάμηνο: 
4ο
Διδάσκων: 

 Ε. Χατζοπούλου (Α-Ω)

 • Στόχοι

  Η συμπεριφορά καταναλωτή διερευνάται από δύο οπτικές: 1) από την οπτική ενός καταναλωτή που πρέπει

  να λάβει καθημερινά μια σειρά αποφάσεων αναφορικά με τα προϊόντα που θα αγοράσει και 2) από την

  οπτική του στελέχους μάρκετινγκ που χρειάζεται να κατανοεί τη συμπεριφορά καταναλωτή προκειμένου να

  αναπτύσσει, να αξιολογεί και να υλοποιεί αποτελεσματικές στρατηγικές και τακτικές μάρκετινγκ.

  Επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα

  • Η απόκτηση ενός πλαισίου ανάλυσης προβλημάτων συμπεριφοράς καταναλωτή.

  • Η γνώση για το πώς η συμπεριφορά καταναλωτή μπορεί να επηρεαστεί από διαφορετικές

  στρατηγικές μάρκετινγκ.

  • Η κατανόηση του πώς εμπειρικά στοιχεία για τη συμπεριφορά μπορούν να χρησιμοποιηθούν για

  την αξιολόγηση εναλλακτικών στρατηγικών μάρκετινγκ.

  • Η ανάπτυξη βαθύτερης κατανόησης της συμπεριφοράς καταναλωτή μέσα από συναφείς θεωρίες

  ψυχολογίας και κοινωνιολογίας.

  • Η απόκτηση εμπειρίας στην εφαρμογή των θεωριών αυτών σε πραγματικά προβλήματα

  μάρκετινγκ.

  • Η ανάπτυξη μιας νοοτροπίας προσανατολισμένης στην εξυπηρέτηση πελάτη.

  • Η ικανότητα εντοπισμού ηθικών διαστάσεων στις τακτικές μάρκετινγκ.

  Προαπαιτήσεις

  Μάρκετινγκ Ι (Αρχές Μάρκετινγκ)

  Περιεχόμενο του μαθήματος

  • Συμπεριφορά Καταναλωτή (θεωρητική και πρακτική προσέγγιση)

  • Διαπολιτισμικές Διαφοροποιήσεις στη Συμπεριφορά Καταναλωτή

  • Επίδραση Ομάδας στη Συμπεριφορά Καταναλωτή

  • Μάθηση, Μνήμη και Τοποθέτηση Προϊόντος

  • Κίνητρα, Προσωπικότητα και Συναίσθημα

  • Στάσεις και Επηρεασμός των Στάσεων

  • Αυτο-αντίληψη και Τρόπος Ζωής

  • Επίδραση Περίστασης

  • Διαδικασία Λήψης Καταναλωτικών Αποφάσεων και Αναγνώριση Καταναλωτικών Προβλημάτων

  Συνιστώμενη βιβλιογραφία προς μελέτη

   • Σιώμκος, Γ.Ι. 2018, Συμπεριφορά Καταναλωτή, 5η Έκδοση, Εκδόσεις Broken Hill Publishers.

  • Hawkins, D.I., Mothersbaugh, D.L. 2012, Consumer Behavior: Building Marketing, 12th edition, McGraw-Hill.

  Διδακτικές & μαθησιακές μέθοδοι

  Διαλέξεις, ασκήσεις, μελέτες περίπτωσης

  Μέθοδοι βαθμολόγησης/ αξιολόγησης

  Τελική γραπτή εξέταση