Πιστοποίηση

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών έλαβε την πιστοποίηση, από το Συμβούλιο Αξιολόγησης και Πιστοποίησης της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘΑΑΕ) με διάρκεια ισχύος πέντε έτη, από 24.07.2023 έως 23.07.2028.

Το Συμβούλιο έκανε δεκτή την Έκθεση της Επιτροπής Εξωτερικής Αξιολόγησης & Πιστοποίησης, βάσει της οποίας το ΠΜΣ Διεθνείς Διαπραγματεύσεις συμμορφώνεται πλήρως με τις αρχές του Προτύπου Ποιότητας για την Πιστοποιήση των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών της ΕΘΑΑΕ και τις Αρχές και Κατευθυντήριες Οδηγίες για τη Διασφάλιση Ποιότητας στον Ευρωπαϊκό Χώρο Ανώτατης Εκπαίδευσης (ESG), για το επίπεδο σπουδών 7 του Εθνικού και Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων.