Κανονισμός Σπουδών


Το Π.Μ.Σ. Διεθνείς Διαπραγματεύσεις ιδρύθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις και τις προϋποθέσεις του Ν. 4485/2017 και λειτουργεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4957/2022.

ΦΕΚ Ίδρυσης | Επανίδρυσης ΦΕΚ3082/27-07-2018 | ΦΕΚ571/11-02-2022
Κανονισμός Μεταπτυχιακών Σπουδών  ΦΕΚ5168/16-11-2018ΦΕΚ1049/10-03-2022
Επικαιροποιημένος Κανονισμός Μεταπτυχιακών Σπουδών [ισχύων] ΦΕΚ6832/04-12-2023
Νέος Ιδρυματικός Κανονισμός Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών και Διδακτορικών Σπουδών ΦΕΚ3140/12-05-2023

Η έναρξη του Π.Μ.Σ. πραγματοποιήθηκε το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020.