Δίδακτρα - Υποτροφίες

→ Δίδακτρα

Τα τέλη φοίτησης για την παρακολούθηση του ΠΜΣ ορίζονται σε 4.200€ [τέσσερις χιλιάδες διακόσια ευρώ] και καταβάλλονται σε δόσεις κατά τη διάρκεια του Προγράμματος [Πλήρους και Μερικής Φοίτησης].

Οι φοιτητές που δικαιούνται απαλλαγής από τα τέλη φοίτησης καθορίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 86 του ν. 4957/2022 (ΦΕΚ 141/21-07-2022). Πληροφορίες για τις προϋποθέσεις απαλλαγής και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είναι διαθέσιμες εδώ.

→ Υποτροφίες

Υποτροφίες & Βραβεία Αριστείας Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών 

Το Π.Μ.Σ. προβλέπει τη δυνατότητα χορήγησης υποτροφιών ή βραβείων αριστείας σε μεταπτυχιακούς φοιτητές που αριστεύουν κατά τη διάρκεια των σπουδών τους, σύμφωνα με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος, με βάση ακαδημαϊκά κριτήρια.

ΒΡΑΒΕΙΑ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ | ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ 2021-2022

ΒΡΑΒΕΙΑ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ | ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ 2020-2021

ΒΡΑΒΕΙΑ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ | ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ 2019-2020