Σκοπός


Στο παγκοσμιοποιημένο διεθνές περιβάλλον, οι διαδράσεις μεταξύ κρατών και μη κρατικών φορέων -συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, διεθνών οργανισμών, επιχειρήσεων και μη κερδοσκοπικών οντοτήτων- αποτελούν καθημερινό φαινόμενο. Η πυκνότητα και πολυπλοκότητα των διαδράσεων αυτών απαιτεί μια συνεχή διαπραγμάτευση για την επίτευξη των στόχων κάθε δρώντα.

Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στις Διεθνείς Διαπραγματεύσεις εισάγει τους φοιτητές σε βασικούς μηχανισμούς ανάλυσης διαπραγματεύσεων, μέσα από μια ποικιλία διεπιστημονικών προσεγγίσεων. Η ανάλυση αυτή εστιάζει στη διαπραγματευτική συμπεριφορά των εμπλεκομένων, στη δυναμική και το περιβάλλον της διαπραγμάτευσης, στις εισροές και εκροές της καθώς επίσης και στις επιπτώσεις της.

Ο σκοπός του Προγράμματος είναι, μέσω των αναλυτικών εργαλείων και της παρεχόμενης γνώσης, ο απόφοιτος να μπορεί να προσεγγίσει πολύπλοκες διαπραγματεύσεις και να είναι σε θέση να προετοιμαστεί κατάλληλα για τη δική του συμμετοχή σε αυτές.

Το Π.Μ.Σ. έχει ως αντικείμενο τα εξής γνωστικά πεδία:

  • Διαπραγματεύσεις στο Διεθνές Οικονομικό και Πολιτικό Περιβάλλον
  • Διεθνείς Οικονομικές Σχέσεις
  • Διαπραγματεύσεις και Διεθνείς  Οργανισμοί

Το ΠΜΣ στις Διεθνείς Διαπραγματεύσεις προσφέρει:

→ Τμήμα πλήρους φοίτησης διάρκειας 12 μηνών [τρία (3) τρίμηνα σπουδών]

→ Τμήμα μερικής φοίτησης διάρκειας 24 μηνών [έξι (6) τρίμηνα σπουδών]

Για την απόκτηση του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στις Διεθνείς Διαπραγματεύσεις απαιτείται:

  • Υποχρεωτική παρακολούθηση και επιτυχής εξέταση σε δέκα (10) μαθήματα (τέσσερα (4) μαθήματα επιλογής και έξι (6) υποχρεωτικά μαθήματα).
  • Εκπόνηση διπλωματικής εργασίας και επιτυχής εξέταση σε αυτή.

Η διδασκαλία και οι εξετάσεις των μαθημάτων, καθώς και η συγγραφή της διπλωματικής εργασίας θα γίνονται στην Ελληνική ή Αγγλική γλώσσα.
Η παρακολούθηση των μαθημάτων είναι υποχρεωτική και το σύνολο των πιστωτικών μονάδων του προγράμματος είναι 75 Π.Μ.