Διπλωματική Εργασία

Η Διπλωματική Εργασία είναι υποχρεωτική και πραγματοποιείται για τους μεν φοιτητές του Προγράμματος Πλήρους Φοίτησης στη διάρκεια των καλοκαιρινών μηνών του έτους φοίτησής, για τους δε φοιτητές του Προγράμματος Μερικής Φοίτησης στους αντίστοιχους μήνες του δεύτερου έτους φοίτησης.

Η διαδικασία ανάληψης και εκπόνησης της Διπλωματικής έχει ως ακολούθως:

► Οι φοιτητές λαμβάνουν έναν κατάλογο με θέματα και θεματικά πεδία στα οποία ο κάθε διδάσκοντας στο Πρόγραμμα διατίθεται να επιβλέψει διπλωματικές.

► Οι φοιτητές αφού έλθουν σε επαφή με τους διδάσκοντες για τυχόν διευκρινίσεις, υποβάλλουν μία λίστα με 5 πεδία από διαφορετικούς δυνητικούς επιβλέποντες κατά σειρά προτίμησης.

► Ο Συντονιστής συγκεντρώνει τις επιλογές αυτές και προχωράει στην ανάθεση με βάση δύο κριτήρια:

     ♦ Σειρά προτεραιότητας

     ♦ Μ.Ο. βαθμολογίας των φοιτητών

► Αφού ανακοινωθούν τα αποτελέσματα της διαδικασίας, οι φοιτητές έρχονται σε επαφή με τον επιβλέποντα καθηγητή για να οριστικοποιήσουν το θέμα και να λάβουν κατευθυντήριες οδηγίες.

► Η Διπλωματική Εργασία θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί έως 30 Σεπτεμβρίου το αργότερο.

► Η Διπλωματική Εργασία παρουσιάζεται ενώπιον τριμελούς Εξεταστικής Επιτροπής, η οποία είναι υπεύθυνη για την τελική αξιολόγησή της. 

► Αν ο/η φοιτητής/τρια δεν ολοκληρώσει τη διπλωματική εργασία μέσα στα ανωτέρω προβλεπόμενα χρονικά όρια, δικαιούται παράταση έξι (6) μηνών μετά από αιτιολογημένη εισήγηση του/της επιβλέποντα/ουσας καθηγητή/τριας.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ