Μαθησιακά αποτελέσματα


Οι σπουδαστές του προγράμματος θα:

  • αποκτήσουν μια καλή κατανόηση των βασικών εννοιών και θεμάτων στη θεωρία και την πρακτική των διαπραγματεύσεων,

  • εξοικειωθούν με τους μηχανισμούς, τις τακτικές και τις στρατηγικές που οδηγούν είτε σε αποτυχίες διαπραγμάτευσης είτε σε επιτυχή αποτελέσματα διαπραγμάτευσης,

  • κατανοήσουν τις σημαντικότερες παραμέτρους που καθορίζουν το αποτέλεσμα των διαπραγματεύσεων που διεξάγονται στο πλαίσιο διαφορετικών διεθνών θεσμικών πλαισίων,

  • είναι σε θέση να αναλύουν περιπτώσεις διεθνούς διαπραγμάτευσης  (case- studies) και να αξιολογούν τις  στρατηγικές διαπραγμάτευσης, τις διαδικασίες , τις στρατηγικές και τα αποτελέσματα της διαπραγμάτευσης,

  • είναι σε θέση να κατανοήσουν το ρόλο και τα εργαλεία της διπλωματίας στις διεθνείς διαπραγματεύσεις,

  • αποκτήσουν  γνώσεις και τεχνογνωσία στο αντικείμενο της  διαπραγμάτευσης  προκειμένου να ανταποκριθούν στις  απαιτήσεις της επαγγελματικής σταδιοδρομίας τους.