UPDATED: Πρόγραμμα Προπαρασκευαστικών Μαθημάτων | ακαδ. έτος 2020 - 2021

Τα μαθήματα του προπαρασκευαστικού σταδίου θα πραγματοποιηθούν ως εξής: 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ | ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ 2020-2021