Αστικό Δίκαιο

Κωδικός: 
2117
Εξάμηνο: 
1ο
Διδάσκων: 

Κ. Σαϊτάκης (Ακαδ. Υπότροφος)

Επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές / φοιτήτριες θα:

  • γνωρίζουν τις βασικές έννοιες και διακρίσεις του δικαίου, ιδίως του ελληνικού/ευρωπαϊκού
  • έχουν εξοικειωθεί με τις γενικές αρχές του ισχύοντος ιδιωτικού δικαίου
  • έχουν κατανοήσει τον τρόπο λειτουργίας και προστασίας των δικαιωμάτων, ιδίως περιουσιακής φύσεως
  • έχουν εκτεθεί σε βασικούς κανόνες ευθύνης του ελληνικού δικαίου
  • έχουν αποκτήσει μια βάση για τη διδασκαλία του εμπορικού δικαίου και των νομικών μαθημάτων που διδάσκονται σε επόμενα εξάμηνα.

Προαπαιτήσεις                     

Καμία

Περιεχόμενο του μαθήματος 

Το μάθημα αποτελεί εισαγωγή στο δίκαιο και στο αστικό δίκαιο. Περιλαμβάνει βασικές γνώσεις ιδιωτικού δικαίου, νομικών θεμάτων που αφορούν, κυρίως, τα φυσικά και νομικά πρόσωπα (αστικού και εμπορικού δικαίου), τα δικαιώματα, τις δικαιοπραξίες, την κατάρτιση των συμβάσεων, την αστική ευθύνη και την πληρεξουσιότητα. 

Συνιστώμενη βιβλιογραφία προς μελέτη

  • Πηνελόπη Αγαλλοπούλου, Βασικές έννοιες Αστικού Δικαίου ή Χαράλαμπο Σεβαστίδη, Αστικό Δίκαιο
  • Πρόσθετο εκπαιδευτικό υλικό (σημειώσεις στο e-class)

Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι

Διαλέξεις θεωρητικού / πρακτικού μέρους και παρουσιάσεις φοιτητών / φοιτητριών

Μέθοδοι αξιολόγησης/βαθμολόγησης

Γραπτή εξέταση και προαιρετική πρακτική άσκηση