Διοίκηση Παραγωγής και Υπηρεσιών

Κωδικός: 
2509
Εξάμηνο: 
5ο
Διδάσκων: 

Π. Μανιάτης

Κατεύθυνση: 
Διοίκηση Επιχειρήσεων (Μάνατζμεντ)
Μάρκετινγκ

Επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές / φοιτήτριες θα:

 • αναπτύξουν τη γνώση όλων των βασικών λειτουργικών τομέων των επιχειρήσεων και την κατανόηση τους
 • καταδείξουν την κατανόηση του τρόπου λειτουργίας της επιχείρησης σε παγκόσμιο και πολυπολιτισμικό περιβάλλον
 • εφαρμόσουν κρίσιμες και αντανακλαστικές δεξιοτήτων σκέψης και χρήση αναλυτικών εργαλείων για την αξιολόγηση των πληροφοριών, την επίλυση    προβλημάτων και να παίρνουν σωστές αποφάσεις
 • επικοινωνούν αποτελεσματικά προφορικά και γραπτώς χρησιμοποιώντας τις κατάλληλες τεχνολογίες
 • λειτουργούν αποτελεσματικά σε ποικίλους ρόλους ομάδας και αναλαμβάνει ηγετικούς ρόλους, όπου χρειάζεται.
 • μάθουν  να διαχειρίζονται  τα μαθήματα ανεξάρτητα, επαγγελματικά και ηθικά
 • θα μπορέσουν  να κατανοήσουν την οργανωτική δομή και τα ουσιώδη στοιχεία

Προαπαιτήσεις                     

Καμία

Περιεχόμενο του μαθήματος 

Το μάθημα της Διοίκησης Παραγωγής (Production and Operations Management) αποσκοπεί στην εισαγωγή του φοιτητή σε θέματα που αφορούν στο σχεδίασμά, ανάλυση, ανασχεδιασμό, βελτιστοποίηση και λειτουργία Βιομηχανικών και Κατασκευαστικών Συστημάτων (Industrial and Manufacturing Systems) καθώς και Συστημάτων Παροχής Υπηρεσιών (Services), και να προβάλλει την ανάγκη για αποτελεσματικό μάνατζμεντ των περιορισμένων πόρων των συστημάτων αυτών.

Συνιστώμενη βιβλιογραφία προς μελέτη

 • Russell R.S. and Taylor B.W. (2003) “Operations Management: Quality and Competitiveness in a Global Environment”, 4th ed., Prentice Hall
 • Schroeder, R. G. (2007) “Operations Management: Contemporary concepts and cases”, 4th ed., McGraw-Hill
 • Stevenson, W.J. (2010) “Operations Management”, 9th ed., McGraw-Hill
 • Waller D.L. (2003) “Operations Management: A Supply Chain Approach”, Cergage Lrng Business Press, 2nd edition
 • Δερβιτσιώτης, Κ.Ν. (1999), “Διοίκηση Παραγωγής”, εκδόσεις Κλειδάριθμος
 • Ιωάννου, Γ. (2005), “Διοίκηση Παράγωγης και Υπηρεσιών”, εκδόσεις Σταμούλη
 • Παππής, Κ.Π. (2006), “Προγραμματισμός Παραγωγής”, εκδόσεις Σταμούλης

Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι

Διαλέξεις θεωρητικού / πρακτικού μέρους και επίλυση ασκήσεων φοιτητών / φοιτητριών

Μέθοδοι αξιολόγησης/βαθμολόγησης

Γραπτή εξέταση