Εισαγωγή στις Επιχειρήσεις

Κωδικός: 
2111
Εξάμηνο: 
1ο
Διδάσκων: 

Α. Παπαλεξανδρής (Α-Λ)

Ι. Θάνος (Μ-Ω)

Επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα αποκτήσουν τις κάτωθι γνώσεις (σημεία 1 & 2), δεξιότητες (σημεία 3 & 4) και ικανότητες (σημείο 5). Πιο συγκεκριμένα, θα είναι σε θέση να:

  • Προσδιορίσουν και να αναγνωρίσουν τη σημασία των βασικών μεταβλητών που επηρεάζουν τη συμπεριφορά (αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα) των οικονομικών μονάδων
  • Κατανοήσουν το περιεχόμενο και να εκτιμήσουν τη σκοπιμότητα των γνώσεων που θα λάβουν από τα ειδικότερα μαθήματα τα επόμενα εξάμηνα
  • Αξιολογήσουν την επίδραση διαφορετικών εσωεπιχειρησιακών και εξωεπιχειρησιακών πρωταγωνιστών στη λειτουργία των οικονομικών μονάδων
  • Αναλύσουν τις αλληλεπιδράσεις των επιχειρησιακών λειτουργιών και δραστηριοτήτων που πραγματοποιούν οι οικονομικές μονάδες
  • Συνδυάσουν γνώσεις από διαφορετικούς επιστημονικούς τομείς που σχετίζονται με τη διοίκηση επιχειρήσεων προκειμένου να προτείνουν συγκεκριμένες και αιτιολογημένες λύσεις σε προβλήματα και δράσεις βελτίωσης διαφορετικών πτυχών της απόδοσης των οργανισμών

Προαπαιτήσεις

Καμία

Περιεχόμενο του μαθήματος 

Η ανάλυση των μεταβλητών της συμπεριφοράς των επιχειρήσεων είναι το πρώτο βήμα, προκειμένου οι σπουδαστές να αντιληφθούν το βαθμό πολυπλοκότητας των επιχειρησιακών εξελίξεων και συμπεριφορών. Η ανάλυση αυτή μας διευκολύνει στη συνέχεια να εξετάσουμε τον τρόπο με τον οποίο μπορούμε να αντιμετωπίσουμε την πολυπλοκότητα αυτή και να λαμβάνουμε αξιόπιστες αποφάσεις. Για το λόγο αυτό, εξετάζουμε τους τρόπους προσέγγισης της επιστημονικής αλήθειας και σε συνέχεια αυτής, τους προσανατολισμούς της Οικονομικής των Επιχειρήσεων. Επόμενο βήμα είναι η εξέταση του τρόπου λειτουργίας μιας επιχείρησης, η οποία διευκολύνεται από την Κυβερνητική προσέγγιση, αφού έτσι μπορούμε να καταγράψουμε καλύτερα τις επιμέρους λειτουργίες και να εξετάσουμε τις μεταξύ τους σχέσεις. Ο προσδιορισμός των ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων και μειονεκτημάτων απαιτεί την ανάπτυξη αντίστοιχων κριτηρίων συγκρίσεων μεταξύ των οικονομικών μονάδων, το οποίο επισκοπείται στο κεφάλαιο της Τυπολογίας των Οικονομικών Μονάδων. Στο τελευταίο μέρος των παραδόσεων προσδιορίζονται και αναλύονται βασικές αποφάσεις των Οικονομικών Μονάδων, όπως: η επιλογή τρόπου Οργάνωσης, η δημιουργία της Οικονομικής Μονάδας και η επιλογή του τόπου εγκατάστασής της. Ο τρόπος προσέγγισης των θεμάτων αυτών βασίζεται στον προσανατολισμό της λήψεως αποφάσεων. Στο πλαίσιο του μαθήματος παρουσιάζονται ασκήσεις που αποσκοπούν στην καλύτερη κατανόηση του περιεχομένου των παραδόσεων και ακόμα στη βελτίωση της κριτικής ικανότητας των σπουδαστών.

Συνιστώμενη βιβλιογραφία προς μελέτη

  • Νικολόπουλος, Α. (2006) Εισαγωγή στην Οικονομική και Διοικητική των επιχειρήσεων, Εκδόσεις Ο.Π.Α.
  • Θωμαδάκης, Σ. και Αλεξάκης, Π. (2006) Οικονομική των Επιχειρήσεων, Εκδόσεις Σταμούλης.
  • Παπαδόπουλος, Δ. (1985) Εισαγωγή στη γενική οικονομική των επιχειρήσεων, Εκδόσεις Αφοί Κυριακίδη.

Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι

Διαλέξεις θεωρητικού / πρακτικού μέρους

Μέθοδοι αξιολόγησης/βαθμολόγησης

Γραπτή εξέταση