Επιχειρηματική Ευφυία και Ανάλυση μεγάλων Δεδομένων

Εξάμηνο: 
7ο
Διδάσκων: 

Δ. Χατζηαντωνίου (ΔΕΤ)

Κατεύθυνση: 
Διοίκηση Πληροφοριακών Συστημάτων

Η χρησιμοποίηση δεδομένων στη λήψη σωστών, έγκυρων και έγκαιρων αποφάσεων έχει αναχθεί σε «εκ των ουκ άνευ» παράγοντα επιτυχίας για τις περισσότερες σύγχρονες επιχειρήσεις και οργανισμούς. Ταυτόχρονα, τα τελευταία χρόνια, με την ανάπτυξη νέων τεχνολογιών και εφαρμογών – όπως η εξάπλωση των κοινωνικών δικτύων, η εκτεταμένη χρήση smart phones, η εγκατάσταση αισθητήρων κ.α. – ο όγκος και η μορφή των δεδομένων έχει αλλάξει δραματικά, ενώ οι δυνατότητες ανάλυσης και επεξεργασίας αυτών είναι εντυπωσιακές. Oι όροι Επιχειρηματική Ευφυΐα (Business Intelligence), Μεγάλα Δεδομένα (Big Data) και Επιστήμη των Δεδομένων (Data Science) βρίσκονται στην καθημερινή δραστηριότητα των ΙΤ τμημάτων, μικρών και μεγάλων οργανισμών. Ο σκοπός του μαθήματος είναι να παρουσιάσει τις μοντέρνες τεχνικές ανάλυσης δεδομένων, ανεξαρτήτως όγκου και μορφής, με σκοπό την καλύτερη υποστήριξη και λήψη αποφάσεων.

Τα περιεχόμενα του μαθήματος περιλαμβάνουν:

  • Προχωρημένα και μοντέρνα θέματα διαχείρισης δεδομένων: επεξεργασία συναλλαγών, βάσεις δεδομένων κύριας μνήμης, column-oriented συστήματα, κ.α.
  • Αποθήκες Δεδομένων: αρχιτεκτονική, μοντέλα και σχεδίαση - εξαγωγή, μετατροπή και εισαγωγή (ETL διαδικασία) - συντήρηση και ενημέρωση - data marts - ανάλυτική επεξεργασία (OLAP) - θέματα υλοποίησης και απόδοσης, κ.α.
  • Εξόρυξη Γνώσης: Αρχιτεκτονική, διαδικασία KDD, μοντέλα, παραδείγματα, συσταδοποίηση, κατηγοριοποίηση, κανόνες συσχέτισης, χρονολογικές σειρές.
  • Συστήματα διαχείρισης δεδομένων μεγάλης κλίμακας: MapReduce, Hadoop και εργαλεία, NoSQL συστήματα, κ.α.
  • Ειδικά Θέματα: text analytics, συστήματα ροών δεδομένων, social media analytics, κ.α.