Επιχειρηματική Πληροφορική και Βάσεις Δεδομένων

Κωδικός: 
2533
Εξάμηνο: 
5ο
Διδάσκων: 

Ι. Βεργινάδης

Κατεύθυνση: 
Διοίκηση Πληροφοριακών Συστημάτων

Επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα

Η συγκεκριμένη σειρά διαλέξεων εστιάζει στη σημασία διαχείρισης πληροφοριών και δεδομένων για τους σύγχρονους οργανισμούς και επιχειρήσεις. Κύρια αντικείμενα του μαθήματος είναι: i) H αποτελεσματική χρήση των βάσεων δεδομένων στην υποστήριξη των επιχειρηματικών αποφάσεων; ii) H κατανόηση των δυνατοτήτων των βάσεων δεδομένων στην υποστήριξη ποικίλων επιχειρηματικών λειτουργιών; iii) Oι διαδικασίες σχεδίασης, δημιουργίας και χρήσης των σχεσιακών βάσεων δεδομένων; iv) H εκμάθηση της γλώσσας SQL; και v) H εξοικείωση με τις σχεσιακές βάσεις δεδομένων μέσω ειδικών πληροφοριακών συστημάτων (RDBMS). Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα είναι σε θέση να κατανοούν τις διαδικασίες διαχείρισης επιχειρηματικών δεδομένων, ώστε να μπορούν να προσδιορίζουν, συλλέγουν, αντλούν, επεξεργάζονται και εκμεταλλεύονται τα δεδομένα αυτά, με αντικειμενικό σκοπό τη δημιουργία και αξιοποίηση της επιχειρηματικής πληροφόρησης.

Προαπαιτήσεις                     

Καμία

Περιεχόμενο του μαθήματος 

 • Εισαγωγικά στοιχεία: Πληροφοριακά Συστήματα και Επιχειρηματική Πληροφορική
 • Διαχείριση Πληροφοριών και Δεδομένων
 • Έννοιες και Αρχιτεκτονική Συστημάτων Διαχείρισης Βάσης Δεδομένων (DBMS)
 • Μοντελοποίηση Δεδομένων
 • Σχεσιακό Μοντέλο/Σχεσιακή Άλγεβρα
 • Δημιουργία Πινάκων (Data Definition Language)
 • Βασική Δομή Ερωτημάτων SQL
 • Συστήματα Διαχείρισης Σχεσιακών Βάσεων Δεδομένων
 • Εγκατάσταση και χρήση του MySQL Server
 • Υλοποίηση και διαχείριση Βάσεων Δεδομένων με MySQL
 • Κανονικοποίηση Πινάκων

Συνιστώμενη βιβλιογραφία προς μελέτη

 • Βάσεις δεδομένων και SQL, Σταυρακούδης Αθ., Kλειδάριθμος, 2η έκδοση
 • Σχεσιακές Βάσεις Δεδομένων, Κεχρης Ε., Εκδόσεις Κριτική, 3η έκδοση, 2021, ISBN: 9789605863746, Κωδικός στον Εύδοξο: 102071604
 • Συστήματα Βάσεων Δεδομένων, Γκλαβά Μ., Εκδόσεις ΔΙΣΙΓΜΑ, 2019, ΙSBN: 978-618-5242-58-9, Κωδικός Ευδόξου: 86192360

Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι

Διαλέξεις με διαδραστικό χαρακτήρα, που συνδυάζουν πρακτικές εργαστηριακές ασκήσεις. Όλοι οι φοιτητές που εγγράφονται στο μάθημα έχουν πρόσβαση στο υλικό του μαθήματος που είναι διαθέσιμο στην πλατφόρμα e-Class του πανεπιστημίου.

Μέθοδοι αξιολόγησης/βαθμολόγησης

Η εξέταση του μαθήματος αποτελείται από δύο μέρη:

 • Τη γραπτή εξέταση, στην οποία αναλογεί το 30% της συνολικής βαθμολογίας.
 • Τη πρακτική εξέταση, στην οποία αναλογεί το 70% της συνολικής βαθμολογίας. Η βαθμολογία αυτή μπορεί να ενισχυθεί με την επιτυχημένη επίλυση προαιρετικών ασκήσεων κατά τη διάρκεια ή ανάμεσα στις διαλέξεις του μαθήματος.