Επιχειρησιακή Στρατηγική

Κωδικός: 
2610
Εξάμηνο: 
6ο
Διδάσκων: 

Β. Παπαδάκης - Ι. Θάνος (Α-Λ) - (Μ-Ω)

Φροντιστήρια Μ. Ψιλούτσικου

Επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση να κατανοήσουν:

  • Τον τρόπο με τον οποίο τα στελέχη μπορούν να τοποθετήσουν (position) την επιχείρηση απέναντι στις δυνάμεις της αγοράς και του ανταγωνισμού, ώστε να εκμεταλλευθούν αυτές τις δυνάμεις ή ακόμα και να τις επηρεάσουν προς όφελός τους;
  • Tις διαδικασίες διαμόρφωσης στρατηγικής των επιχειρήσεων καθώς και τον βαθμό στον οποίο οι Ελληνικές επιχειρήσεις ακολουθούν αυτές τις διαδικασίες.
  • Τις εναλλακτικές στρατηγικές επιλογές που μπορεί να ακολουθήσει μια επιχείρηση. Ποιες είναι οι πιο αποτελεσματικές; κάτω από Ποιες συνθήκες;
  • Την αποτελεσματικότητα των στρατηγικών ανάπτυξης μέσω εξαγορών/ συγχωνεύσεων. Κάτω από ποιες συνθήκες πετυχαίνουν ή αποτυγχάνουν;
  • Τις ενδεικνυόμενες στρατηγικές επίτευξης ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος. Πώς μπορεί μια επιχείρηση να σχεδιάσει και να υλοποιήσει αυτές τις στρατηγικές;
  • Τη σημασία της υλοποίησης της στρατηγικής και το ρόλο που διαδραματίζουν στην αποτελεσματική υλοποίηση η κατάλληλη οργάνωση, συστήματα, ανθρώπινο δυναμικό, αξίες, κουλτούρα,
  • Τις τεχνικές λήψης στρατηγικών αποφάσεων και τα συνήθη λάθη στη χάραξη και υλοποίηση της στρατηγικής.

Προαπαιτήσεις                     

Καμία

Περιεχόμενο του μαθήματος 

Η στρατηγική ανέκαθεν θεωρείτο σημαντικός παράγοντας επιτυχίας σε όλους τους τομείς της ανθρώπινης δραστηριότητας. Σκοπός του μαθήματος είναι η κατανόηση των ζητημάτων στρατηγικής στον επιχειρηματικό χώρο. Το μάθημα εξετάζει ένα σύνολο από έννοιες, μεθόδους και εργαλεία για τη διαμόρφωση και υλοποίηση της στρατηγικής μιας επιχείρησης. Επιπλέον αποσκοπεί στην κριτική αξιολόγηση αυτών μέσω της συζήτησης πολλών πραγματικών μελετών περιπτώσεων ελληνικών και διεθνών επιχειρήσεων.

Συνιστώμενη βιβλιογραφία προς μελέτη

Παπαδάκης Βασίλης, Στρατηγική των Επιχειρήσεων: Θεωρία και Μελέτες Περιπτώσεων, Εκδόσεις Μπένου, 2023.

Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι

Διαλέξεις θεωρητικού / πρακτικού μέρους, επιπρόσθετα φροντιστηριακά μαθήματα και παρουσιάσεις φοιτητών / φοιτητριών

Μέθοδοι αξιολόγησης/βαθμολόγησης

Η εξέταση του μαθήματος γίνεται μέσω μιας τελικής γραπτής εξέτασης. Τα θέματα των εξετάσεων  απαιτούν κριτική σκέψη και όχι αποστήθιση. Επιπρόσθετα, δίνεται η δυνατότητα προαιρετικής πρακτικής εργασίας στρατηγικής ανάλυσης μιας επιχείρησης