Ηλεκτρονική Μάθηση και Διαχείριση Γνώσης

Κωδικός: 
8151
Εξάμηνο: 
7ο
Διδάσκων: 

ΔΕΤ

Κατεύθυνση: 
Διοίκηση Πληροφοριακών Συστημάτων

Το μάθημα χωρίζεται σε δύο ισοβαρείς ενότητες, αυτήν της ηλεκτρονικής μάθησης και αυτήν της Διαχείρισης Γνώσης και Καινοτομίας. Σε συνδυασμό, προσφέρουν μια σφαιρική θεώρηση των πιο πρόσφατων τάσεων σε στρατηγικές και τεχνολογίες που προωθούν την οργανωσιακή μάθηση και την διαχείριση γνώσης ως επιχειρηματικές και διοικητικές πρακτικές, στις επιχειρήσεις και στους οργανισμούς.

Στην ενότητα ‘Ηλεκτρονική Μάθηση’, οι φοιτητές αναπτύσσουν ικανότητες ανάλυσης, επιλογής και εφαρμογής μεθοδολογιών και την ενσωμάτωση τεχνολογιών σχετικών με την οργανωσιακή μάθηση, την εκπαίδευση εργαζομένων και την υποστήριξη της απόδοσης τους. Έμφαση δίνεται επίσης και στην ανάπτυξη πρακτικών ικανοτήτων αναφορικά με τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη προγραμμάτων ηλεκτρονικής μάθησης (εργασία εφαρμογής)

Στην ενότητα ‘Διαχείριση Γνώσης εξετάζονται θεωρητικά υποδείγματα, μοντέλα και πρακτικές που αναφέρονται στην αξιοποίηση του σημαντικότερου άυλου πόρου ενός οργανισμού, την οργανωσιακή γνώση και το ‘γνωστικό κεφαλαίο’. Η διδασκαλία δίνει προτεραιότητα στην ανάλυση πραγματικών περιπτώσεων εφαρμογής της σχετικής θεωρίας και στην επισκόπηση των πλέον σύγχρονων ερευνητικών τάσεων στον χώρο. 

Τα περιεχόμενα του μαθήματος είναι:

Μέρος 1: Ηλεκτρονική Μάθηση

  • Ζητήματα οργανωσιακής απόδωσης, εκπαίδευση εργαζομένων και τεχνολογία
  • Μεθοδολογίες, πλατφόρμες και εργαλεία ηλεκτρονικής μάθησης
  • Ψηφιακός εκπαιδευτικός σχεδιασμός και ανάπτυξη ηλεκτρονικού εκπαιδευτικού περιεχομένου
  • Ζητήματα ενσωμάτωσης της τεχνολογίας στην οργανωσιακή και ατομική μάθσης στο περιβάλλον εργασίας

Μέρος 2: Διαχείριση Γνώσης

  • Νέες Απαιτήσεις - Νέες Οργανωσιακές Μορφές
  • Διαχείριση Γνώσης: Ορισμός της έννοιας της γνώσης, Μέτρηση του διανοητικού κεφαλαίου, Είδη και μορφές γνώσης, Αντικείμενα οργανωσιακής γνώσης, Γνώση και ανταγωνιστικότητα, Λειτουργία και όφελος βασικών αργαλειών Διαχειρίσεις Γνώσης.
  • Γνώση και Καινοτομία