Θέματα Επιχειρησιακής Στρατηγικής

Κωδικός: 
2812
Εξάμηνο: 
7ο
Διδάσκων: 

Β. Παπαδάκης

Α. Ιωαννίδης

Κατεύθυνση: 
Διοίκηση Επιχειρήσεων (Μάνατζμεντ)

Επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα

Το μάθημα αποσκοπεί να εισάγει τους φοιτητές σε μια σειρά από επίκαιρα θέματα της στρατηγικής των επιχειρήσεων και να τους βοηθήσει να κατανοήσουν:

 1. Ποιες είναι οι νεότερες σχολές σκέψης στο χώρο της στρατηγικής οι οποίες παρουσιάσθηκαν μετά τον Michael Porter και ποια η πρακτική τους σημασία,
 2. Ποιοι παράγοντες οδηγούν την πλειοψηφία των στρατηγικών αλλαγών σε αποτυχία. Τι λάθη γίνονται συνήθως; Πως αυτά μπορούν να αποφευχθούν;
 3. Πως μια επιχείρηση μπορεί να καινοτομήσει στρατηγικά και να αλλάξει τους κανόνες του παιχνιδιού στην αγορά της; Πως μπορούν οι φοιτητές μας να αναπτύξουν ικανότητες στρατηγικής καινοτομίας;
 4. Κάτω από ποιες προϋποθέσεις η στρατηγική μίμησης είναι μια βιώσιμη στρατηγική επιλογή;
 5. Ποιες μεθοδολογίες, Εργαλεία, Βέλτιστες Πρακτικές   υπάρχουν στη Διοίκηση Επιχειρήσεων και ποιές από αυτές είναι πιο αποτελεσματικές.
 6. Κλαδικές Συναθροίσεις (Industry Clusters):  Πως δημιουργούνται οι μηχανισμοί αυτοί ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας αλλά και της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων που εντάσσονται σ’ αυτές;  Ποια είναι τα κριτήρια  σύστασης-δημιουργίας μιας κλαδικής συνάθροισης;  Ποιες είναι οι πιο επιτυχημένες κλαδικές συναθροίσεις διεθνώς;  Υπάρχουν παραδείγματα κλαδικών συναθροίσεων στην Ελλάδα;
 7. Κλάδος των Συμβούλων Επιχειρήσεων (Management Consulting Industry): Ποια είναι τα χαρακτηριστικά του και πως τμηματοποιείται; Ποιες είναι οι βέλτιστες πρακτικές του διεθνώς και στην Ελλάδα; Ποιες είναι οι σημαντικότερες επιχειρήσεις διεθνώς και στην Ελλάδα; Πως μπορείτε να σταδιοδρομήσετε στον κλάδο αυτό;
 8. Σύγχρονες μεθοδολογίες, εργαλεία και πρακτικές οργάνωσης και διοίκησης επιχειρήσεων: Συγκριτική αξιολόγηση, έλεγχος αποτελεσματικότητας, χρήση αυτών στην Ελλάδα και διεθνώς.
 9. Συμπράξεις δημόσιου-ιδιωτικού τομέα (Public-Private Partnerships):  Ποια είναι η σκοπιμότητα αυτών;  Ποιες είναι οι μορφές που λαμβάνουν στην Ελλάδα και διεθνώς;  Με ποιους τρόπους  αξιολογείται  η αποτελεσματικότητα αυτών;
 10. Στρατηγικές ανάπτυξης των επιχειρήσεων: Είναι προτιμότερη η οργανική ανάπτυξη (organic growth)  μέσω της ανάπτυξης νέων προϊόντων και υπηρεσιών από την εξωτερική ανάπτυξη (external growth) μέσω εξαγορών και συγχωνεύσεων και γιατί; Τι είναι αυτό που δημιουργεί αξία σε μια επιχείρηση; Ποιοι είναι οι πυλώνες πάνω στους οποίους μπορεί να αναπτυχθεί η σύγχρονη επιχείρηση; Ποια είναι η μέχρι σήμερα αναπτυξιακή πορεία αλλά και οι προοπτικές των ελληνικών επιχειρήσεων;
 11. Διαχείριση Εταιρικής Φήμης (Reputation Management): Ποιο είναι το σήμερα το σημαντικότερο περιουσιακό στοιχεία μιας επιχείρησης και γιατί;  Ποιοι είναι οι πυλώνες της εταιρικής φήμης;  Πως μπορούμε να μετρήσουμε τη φήμη μιας επιχείρησης ή ενός κλάδου;
 12. Ρομποτική Αυτοματοποίηση Επιχειρησιακών Διαδικασιών (Robotic Process Automation): Τι σημαίνει αυτοματοποίηση επιχειρησιακών διαδικασιών με τη χρήση ρομπότ (λογισμικού) και Τεχνητής Νοημοσύνης (ΑΙ);  Ποιές διαδικασίες μπορούμε να αυτοματοποιήσουμε; Ποιά είναι τα οφέλη αλλά και τα προβλήματα στην υλοποίηση της αυτοματοποίησης; Πως αξιολογείται η αποτελεσματικότητα του έργου της αυτοματοποίησης;
 13.  Ανταγωνιστική Ευφυΐα (Competitive Intelligence): Τι σημαίνει Ανταγωνιστική Ευφυΐα και τι οφέλη προσδίδει στην επιχείρηση; Ποιές είναι οι κύριες τεχνικές και βέλτιστες πρακτικές διεθνώς; Ποιές δεξιότητες απαιτούνται για την αποτελεσματική χρήση των τεχνικών αυτών;
 14.  Ανάπτυξη Σεναρίων (Scenario Planning): Τι σημαίνει Ανάπτυξη Σεναρίων και ποιά είναι τα οφέλη για μια επιχείρηση; Ποιές είναι οι κύριες τεχνικές ανάπτυξης σεναρίων και οι βέλτιστες πρακτικές διεθνώς;

Προαπαιτήσεις                     

Καμία

Περιεχόμενο του μαθήματος 

 Στο Τμήμα Οργάνωσης και Επιχειρήσεων, πιστεύουμε ότι ένα από τα πιο σημαντικά εφόδια που μπορούμε να προσφέρουμε στους φοιτητές μας είναι να τους βοηθήσουμε να αναπτύξουν τη στρατηγική τους σκέψη. Να βλέπουν μακριά, να κατανοούν τις εξελίξεις και να προσαρμόζονται σ’ αυτές ή/και ιδανικά να τις επηρεάζουν. Στον στόχο αυτό προσπαθεί να ανταποκριθεί το μάθημα των Θεμάτων Επιχειρησιακής Πολιτικής και Στρατηγικής (ΘΕΠΣ). Σ’ αυτό καλύπτονται οι πιο πρόσφατες θεωρίες στην στρατηγική των επιχειρήσεων, αναλύεται η αποτυχία υλοποίησης στρατηγικών αλλαγών, ‘αποκρυπτογραφείται’ η έννοια της στρατηγικής καινοτομίας αλλά και της στρατηγικής μίμησης και γίνεται κατανοητό το πώς μια εταιρεία μπορεί να καινοτομήσει στρατηγικά και να αλλάξει τους κανόνες του παιχνιδιού στην αγορά της. Επίσης το μάθημα εμβαθύνει στις Μεθοδολογίες, εργαλεία και βέλτιστες πρακτικές διοίκησης επιχειρήσεων, εξετάζει τις κλαδικές συναθροίσεις και την πρακτική τους σημασία,  αναλύει τη σημασία των συνεργασιών δημόσιου και ιδιωτικού τομέα (PPP) και εμβαθύνει σε επίκαιρα θέματα όπως η ρομποτική αυτοματοποίηση επιχειρησιακών διαδικασιών, η ανταγωνιστική ευφυΐα και η ανάπτυξη σεναρίων.

Συνιστώμενη βιβλιογραφία προς μελέτη

Ως βασικό βιβλίο του μαθήματος προτείνεται το:  Παπαδάκης Β., Επίκαιρα Θέματα Στρατηγικής των Επιχειρήσεων: Εκδόσεις Μπένου, 2018, 2η έκδοση. Eπιπλέον σημειώσεις του κ. Ιωαννίδη είναι αναρτημένες στο e-class του μαθήματος.

Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι

Το μάθημα εξελίσσεται μέσω συζήτησης που βασίζεται σε συγκεκριμένες μελέτες περιπτώσεων (case studies). Αυτές αναφέρονται τόσο σε ελληνικές (πχ. Ασπίς Πρόνοια, ΟTE, Intralot, Eurobank, Κλάδος εταιρειών συμβούλων επιχειρήσεων κλπ), όσο και σε διεθνείς επιχειρήσεις (πχ Enron, KPMG, Bear Stearns, Samsung, Yellowtail κλπ). Δίνεται η δυνατότητα σε ομάδες φοιτητών να παρουσιάσουν εργασίες.

Μέθοδοι αξιολόγησης/βαθμολόγησης

 Η εξέταση του μαθήματος γίνεται μέσω μιας τελικής γραπτής εξέτασης. Τα θέματα των εξετάσεων  απαιτούν κριτική σκέψη. Επιπρόσθετα, δίνεται η δυνατότητα προαιρετικής πρακτικής εργασίας.