Μεθοδολογίες Σχεδίασης και Ανάπτυξης Πληροφοριακών Συστημάτων

Κωδικός: 
2616
Εξάμηνο: 
6ο
Διδάσκων: 

Ξ. Μαμάκου

Κατεύθυνση: 
Διοίκηση Πληροφοριακών Συστημάτων

Επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα

Στο μάθημα περιλαμβάνονται οι βασικές έννοιες, οι δεξιότητες, οι μεθοδολογίες, οι τεχνικές, τα εργαλεία, οι πλατφόρμες και κάθε τι που είναι χρήσιμο στην πορεία της ανάλυσης, σχεδίασης και υλοποίησης ενός πληροφοριακού συστήματος. Το μάθημα είναι υποχρεωτικό στην κατεύθυνση Διοίκηση Πληροφοριακών Συστημάτων και προσανατολισμένο στις γνώσεις και στα ενδιαφέροντα των φοιτητών που σπουδάζουν Διοίκηση Επιχειρήσεων. Το μάθημα συνδυάζει τη θεωρία με την άμεση πρακτική εφαρμογή της. Δίνεται έμφαση στην εξοικείωση των φοιτητών με τη χρήση ειδικών εργαλείων σχεδίασης, CASE, και στην υλοποίηση των διαδικασιών ανάπτυξης εφαρμογών, κυρίως με τη χρήση Συστημάτων Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων, αλλά και με γλώσσες προγραμματισμού. Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα είναι σε θέση να κατανοούν τις διαδικασίες ανάλυσης, σχεδίασης και ανάπτυξης επιχειρηματικών πληροφοριακών συστημάτων, μέσα από ένα περιβάλλον ρεαλιστικών εφαρμογών και μελετών περιπτώσεων. Στόχος είναι η προετοιμασία του φοιτητή, ώστε να μπορέσει να καλύψει το ρόλο του επιχειρησιακού αναλυτή στη σύγχρονη επιχείρηση, να συνεχίσει τις σπουδές του σε μεταπτυχιακό επίπεδο ή ακόμη να ασχοληθεί με το αντικείμενο ως ερευνητής.

Προαπαιτήσεις                     

Καμία

Περιεχόμενο του μαθήματος 

 • Εισαγωγικά και Βασικά θέματα τεχνολογίας λογισμικού
 • Σχέση Πληροφοριακών Συστημάτων και Οργανισμών
 • Επιχειρηματικά Πληροφοριακά Συστήματα
 • Στοιχεία συστημικής προσέγγισης
 • Ορισμός προβλήματος και Γενικές Απαιτήσεις
 • Μελέτες σκοπιμότητας (Λόγοι, Αναγκαιότητα, Χρησιμότητα)
 • Τεχνολογία των απαιτήσεων (Προσδιορισμός των πληροφοριακών αναγκών των χρηστών)
 • Διαδικασίες ανάλυσης και σχεδίασης
 • Λογική και Φυσική Σχεδίαση
 • Μεθοδολογίες δομημένης ανάλυσης και σχεδίασης
 • Οντότητες και Μοντελοποίηση. Κανονικοποίηση. Λεξικά δεδομένων
 • Διαγράμματα που χρησιμοποιούνται στην πορεία ανάπτυξης (DFD, UML)
 • Ανάπτυξη εφαρμογών με Συστήματα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων
 • Σχεδίαση με τη χρήση εργαλείων CASE
 • Διαχείριση έργων Λογισμικού με το MS Project

Συνιστώμενη βιβλιογραφία προς μελέτη

 • Πληροφοριακά Συστήματα: Σύγχρονη ανάλυση και Σχεδίαση, 6η έκδοση, Hoffer, George, Valacich, 978‐960‐4184491, Εκδόσεις ΤΖΙΟΛΑ.
 • Ανάλυση και σχεδίαση συστημάτων, 1η έκδοση, Kenneth E Kendall, Julie E. Kendall, 978‐960‐512‐603‐2, Γκιούρδα

Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι

Όλοι οι φοιτητές παρακολουθούν πρόγραμμα διαλέξεων και πρακτικών εργαστηριακών ασκήσεων. Δεν υπάρχουν υποχρεωτικές παρουσίες. Το μάθημα έχει υποχρεωτική ομαδική εργασία. Όλοι οι φοιτητές που εγγράφονται στο μάθημα έχουν πρόσβαση στο υλικό του μαθήματος που είναι διαθέσιμο στην πλατφόρμα e-class του πανεπιστημίου.

Μέθοδοι αξιολόγησης/βαθμολόγησης

Η εξέταση του μαθήματος αποτελείται από: Την υλοποίηση και παρουσίαση ομαδικής εργασίας (θεωρητικού και πρακτικού μέρους), στην οποία αναλογεί το 70% της συνολικής βαθμολογίας.

Τη θεωρητική εξέταση, στην οποία αναλογεί το 30% της συνολικής βαθμολογίας