Μικροοικονομική Ι

Κωδικός: 
2113
Εξάμηνο: 
1ο
Διδάσκων: 

Πινόπουλος Ι.

Επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα

Ο σκοπός του μαθήματος είναι να παρουσιάσει τις κυριότερες βασικές θεωρητικές έννοιες της Οικονομικής Επιστήμης για την κατανόηση της λειτουργίας των αγορών και της συμπεριφοράς του καταναλωτή και των επιχειρήσεων.

Το μάθημα είναι αφιερωμένο στην ανάλυση της θεωρίας ζήτησης και της προσφοράς των αγαθών, μέσω ενδελεχούς ανάλυσης της ζήτησης και της προσφοράς στις αγορές προϊόντων, της χρησιμότητας της ελαστικότητας της ζήτησης και της προσφοράς στον κόσμο των επιχειρήσεων, της οικονομικής αποτελεσματικότητας, των επιπτώσεων των διάφορων κυβερνητικών επεμβάσεων στην αγορά, της συμπεριφοράς του καταναλωτή, και της θεωρίας της παραγωγής και του κόστους της επιχείρησης, όπως ορίζονται στη νεοκλασική μικροοικονομική θεωρία.

Επιπλέον παρουσιάζεται μία εμπεριστατωμένη ανάλυση της οργάνωσης της αγοράς και της θεωρίας της επιχείρησης, καθώς και για τον προσδιορισμό των τιμών των προϊόντων στις διάφορες μορφές αγορών, παράλληλα με την ακριβή εξέταση και θεμελίωση της οικονομικής αποτελεσματικότητας στις διάφορες αγορές προϊόντων.

Προαπαιτήσεις

Καμία

Περιεχόμενο του μαθήματος

Ζήτηση και Προσφορά, Ελαστικότητες Ζήτησης και Προσφοράς, Υπόβαθρο Ζήτησης, Υπόβαθρο Προσφοράς (Παραγωγή, Κόστος, Κέρδος, Τέλειος Ανταγωνισμός), Οικονομική Αποτελεσματικότητα και Κρατικές Παρεμβάσεις στις Αγορές Προϊόντων, Μονοπώλιο με Ενιαία Τιμή, Μονοπωλιακός Ανταγωνισμός.

Συνιστώμενη βιβλιογραφία προς μελέτη

  • «Οικονομική (Μικροοικονομική)» των Mankiw N. Gregory και Taylor P. Mark, Εκδόσεις Τζιόλα, 5η Έκδοση, 2021.
  • «Μικροοικονομική, Θεωρία - Πρακτική», των Robin Bade και Michael Parkin, Εκδόσεις Rosili, 2η Έκδοση, 2018.

Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι

Η διδασκαλία του μαθήματος περιλαμβάνει δύο δίωρες διαλέξεις την εβδομάδα και φροντιστήρια.

Μέθοδοι αξιολόγησης/βαθμολόγησης

Γραπτή εξέταση.