Μικροοικονομική ΙΙ

Κωδικός: 
2418
Εξάμηνο: 
4ο
Διδάσκων: 

Ι. Πινόπουλος (Α-Ω)

Επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα

Η Πρώτη Ενότητα εστιάζει στη μελέτη των προτάσεων της νεοκλασικής μικροοικονομικής θεωρίας, αναφορικά με τη διαμόρφωση των τιμολογιακών και μη τιμολογιακών πολιτικών των επιχειρήσεων σε τοπικές, σε εθνικές και σε διεθνείς ολιγοπωλιακές και μονοπωλιακές αγορές καταναλωτικών προϊόντων, καθώς και σε ειδικά θέματα νεοκλασικών ολιγοπωλιακών υποδειγμάτων μη συμπαιγνίας της θεωρίας παιγνίων στις αγορές προϊόντων. Στο τέλος της Πρώτης Ενότητας αναπτύσσονται το νεοκλασικό υπόδειγμα συμπαιγνίας του καρτέλ (cartel) στις αγορές προϊόντων, καθώς και το θέμα της αντιμονοπωλιακής νομοθεσίας.

Η Δεύτερη Ενότητα αρχικά εστιάζει στη μελέτη της διαμόρφωσης των κανόνων που εφαρμόζει ένας δημόσιος φορέας και είναι σχεδιασμένοι να επηρεάζουν τις τιμές και τις ποσότητες της μονοπωλιακής επιχείρησης, εν προκειμένω, τις μεθόδους τιμολογιακής ρύθμισης του (φυσικού) μονοπωλίου. Στη συνέχεια εξετάζει κοινωνικά θέματα μικροοικονομικής όπως εξωτερικότητες, δημόσια αγαθά και κοινοί πόροι και αβεβαιότητα και πληροφόρηση στις αγορές προϊόντων. Ακολούθως, αναφέρεται στη θεωρία των αγορών των παραγωγικών συντελεστών, όπου και εξετάζεται ο τρόπος προσδιορισμού των τιμών των συντελεστών της παραγωγής. Η Δεύτερη Ενότητα ολοκληρώνεται με το θέμα της οικονομικής ανισότητας, καθώς και με τη δυναμική ανάλυση και την εξέταση οικονομικών εφαρμογών μη γραμμικών και εκθετικών συναρτήσεων.

Προαπαιτήσεις

Η κατανόηση του μαθήματος απαιτεί τη γνώση της ύλης των μαθημάτων «Μικροοικονομική Ι» και «Ποσοτικές Μέθοδοι Ι / Γενικά Μαθηματικά για τη Διοίκηση των Επιχειρήσεων» του Α΄ Έτους Σπουδών του Τμήματος ΟΔΕ.

Περιεχόμενο του μαθήματος

Πρώτη Ενότητα: Διάκριση Τιμών, Παραγωγή Προϊόντος από Μονοπωλιακή Επιχείρηση Με Εργοστάσια να Λειτουργούν Σε Διαφορετικές Χωροταξικές Τοποθεσίες, Ταυτόχρονη Παραγωγή Προϊόντος από Μονοπωλιακή Επιχείρηση Με Εργοστάσια να Λειτουργούν Σε Διαφορετικές Χωροταξικές Τοποθεσίες και Διάκριση Τιμών στις Τελικές Αγορές Προϊόντων, Ολιγοπωλιακές Αγορές και Θεωρία Παιγνίων (Νεοκλασικά Υποδείγματα Μη Συμπαιγνίας στις Αγορές Προϊόντων: «Το Δίλημμα των Φυλακισμένων», Η Ισορροπία Nash, Το Υπόδειγμα του Cournot, Το Υπόδειγμα του von Stackelberg, Το Υπόδειγμα του Bertrand, Το Υπόδειγμα του Hotelling), Το Νεοκλασικό Υπόδειγμα Συμπαιγνίας του Καρτέλ (Cartel) στις Αγορές Προϊόντων, Αντιμονοπωλιακή Νομοθεσία.

Δεύτερη Ενότητα: Μέθοδοι Τιμολογιακής Ρύθμισης του Μονοπωλίου, Εξωτερικότητες,  Δημόσια Αγαθά και Κοινοί Πόροι, Αβεβαιότητα και Πληροφόρηση στις Αγορές Προϊόντων, Οι Αγορές Παραγωγικών Συντελεστών, Οικονομική Ανισότητα, Οικονομικές Εφαρμογές Μη Γραμμικών και Εκθετικών Συναρτήσεων.

Συνιστώμενη βιβλιογραφία προς μελέτη

«Μικροοικονομική,  Θεωρία - Πρακτική», των Robin Bade και Michael Parkin, Εκδόσεις Rosili, 2η Έκδοση, 2018.

Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι

Η διδασκαλία του μαθήματος περιλαμβάνει δύο δίωρες διαλέξεις την εβδομάδα και φροντιστήρια.

Μέθοδοι αξιολόγησης/βαθμολόγησης

Γραπτή εξέταση