Υπολογιστική Νέφους και Τεχνολογίες Ιστού

Κωδικός: 
2531
Εξάμηνο: 
5ο
Διδάσκων: 

Ι. Βεργινάδης

Κατεύθυνση: 
Διοίκηση Πληροφοριακών Συστημάτων

Επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα

Σκοπός του μαθήματος είναι να κατανοήσουν οι φοιτητές το ρόλο και τη σημασία των πληροφοριακών συστημάτων για τις επιχειρήσεις και τους οργανισμούς. Έμφαση δίνεται στη συμβολή των τεχνολογιών στην αποτελεσματική λειτουργία και διοίκηση. Οι φοιτητές θα γνωρίσουν τους διαφορετικούς τύπους και κατηγορίες πληροφοριακών συστημάτων, τα είδη υποστήριξης που παρέχουν σε κάθε κύρια επιχειρησιακή λειτουργία. Επίσης θα κατανοήσουν τις τεχνικές και τεχνολογίες διαχείρισης γνώσης. Εξηγείται και επιδεικνύεται παραδειγματικά η χρήση καινοτομικών τεχνολογιών με έμφαση στην υπολογιστική νέφους, διαχείριση γνώσης και διαχείριση έργων, αναλύοντας το στρατηγικό τους ρόλο για τη σύγχρονη διοίκηση. Τέλος, οι φοιτητές μαθαίνουν βασικές έννοιες και τεχνικές σχετικές με το στρατηγικό σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την απόκτηση νέων τεχνολογιών και συστημάτων, θεμελιώνοντας ολοκληρωμένη αντίληψη για τα ρίσκα και τον ευρύτερο αντίκτυπο των πληροφοριακών συστημάτων για τις επιχειρήσεις και τους οργανισμούς.

Περιεχόμενο του μαθήματος 

Το μάθημα περιλαμβάνει τις παρακάτω βασικές θεματικές ενότητες:

 • Εισαγωγή στα πληροφοριακά συστήματα για τη διοίκηση επιχειρήσεων
 • Ο ρόλος, οι κατηγορίες και η σημασία των πληροφοριακών συστημάτων στους οργανισμούς
 • Σχεδιασμός, ανάλυση ρίσκου και φάσεις ανάπτυξής πληροφοριακών συστημάτων
 • Πληροφοριακά συστήματα για τη διαχείριση γνώσης και το σημασιολογικό ιστό
 • Τεχνολογίες για διαχείριση περιεχομένου στον Ιστό
 • Εισαγωγή στην υπολογιστική νέφους (Cloud Computing) και ανάλυση της σημασία της για τη σύγχρονη επιχείρηση
 • Εισαγωγή στα πληροφοριακά συστήματα υποστήριξης της διαχείρισης έργων, στα δίκτυα δραστηριοτήτων και στη χρονική ανάλυσή τους.

Συνιστώμενη βιβλιογραφία προς μελέτη

 • Πληροφοριακά συστήματα διοίκησης της P. Wallace. ISBN: 978-960-5864224, Εκδ. Κριτική 2η/2022, Κωδικός Ευδόξου: 112692289
 • Laudon K.C., Laudon J.P. Πληροφοριακά συστήματα διοίκησης - 14η αμερικανική έκδοση, 2021, Εκδόσεις Κλειδάριθμος, ISBN:978-960-645-182-9, Κωδικός Ευδόξου:102070464
 • Πληροφοριακά Συστήματα, Σύγχρονη Ανάλυση & Σχεδίαση – 6η έκδοση, Hoffer J., George J., Valacich J., ISBN: 978-960-418-331-9, Εκδ. Τζιόλα, Κωδικός Ευδόξου:18548910

Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι

Διαλέξεις με διαδραστικό χαρακτήρα, που συνδυάζουν αναλύσεις και χρήση πληροφοριακών συστημάτων και τεχνολογιών. Όλοι οι φοιτητές που εγγράφονται στο μάθημα έχουν πρόσβαση στο υλικό του μαθήματος που είναι διαθέσιμο στην πλατφόρμα e-Class του πανεπιστημίου.

Μέθοδοι αξιολόγησης/βαθμολόγησης

Η εξέταση του μαθήματος αποτελείται από δύο μέρη:

 • Τη γραπτή εξέταση, στην οποία αναλογεί το 70% της συνολικής βαθμολογίας.
 • Ομαδικές εργασίες (έως τρεις φοιτητές) που αναλογούν στο 30% της συνολικής βαθμολογίας.

Σημείωση: Οι φοιτητές που αποτυγχάνουν στις γραπτές εξετάσεις δεν επωφελούνται από τους βαθμούς των εργασιών τους.