Χρηματοδοτική Διοίκηση ΙΙ

Κωδικός: 
2511
Εξάμηνο: 
5ο
Διδάσκων: 

Γ. Μωράτης (Α-Λ)

Κ. Βασιλειάδης (Μ-Ω)

Επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές / φοιτήτριες θα:

  • η αφομοίωση των δομικών εννοιών του Χρηματοοικονομικού προγραμματισμού
  • Εκμάθηση των Βραχυπρόθεσμων εργαλείων χρηματοδότησης στο πλαίσιο της Διαχείρισης του Κεφαλαίου Κίνησης.
  • Η σημαντικότητα της κεφαλαιακής διάρθρωσης και της Μερισματικής Πολιτικής καθώς επίσης και του τρόπου με τον οποίο οι αποφάσεις αυτές επηρεάζουν τα κέρδη και τον κίνδυνο τόσο των επιχειρήσεων όσο και των μετόχων.
  • Εκμάθηση των Τεχνικών κατάρτισης Βραχυπρόθεσμου και μακροπρόθεσμου Προϋπολογισμού.
  • Εκμάθηση της Διαδικασίας Κατάρτισης Χρηματοοικονομικών Επιχειρηματικών Σχεδίων και Αποτίμησης της Αξίας Επιχειρήσεων.

Προαπαιτήσεις                     

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1

Περιεχόμενο του μαθήματος 

Το μάθημα Χρηματοδοτική Διοίκηση ΙΙ, επιχειρεί μία εστιασμένη προσέγγιση σε θέματα Χρηματοοικονομικού Προγραμματισμού, επιλογής Κεφαλαίων και Μορφών Χρηματοδότησης στις σύγχρονες επιχειρήσεις. Οι σπουδαστές θα πρέπει να εξοικειωθούν με την σπουδαιότητα της επιλογής Κεφαλαίων (Κεφαλαιακή Διάρθρωση) και της Διάρθρωσης Κόστους (Ανάλυση Μόχλευσης) αφού οι δύο αυτές παράμετροι επηρεάζουν τα Κέρδη των Επιχειρήσεων και τα αναμενόμενα μερίσματα για τους μετόχους (Μερισματική Πολιτική). Στη συνέχεια ο σπουδαστής θα γνωρίσει τις τεχνικές και τα εργαλεία που χρησιμοποιούν οι επιχειρήσεις προκειμένου τον προγραμματισμό των Χρηματοδοτικών τους Αναγκών μέσα από τη κατάρτιση των προβλεπόμενων Χρηματοοικονομικών τους καταστάσεων, αναλύοντας παράλληλα και τις βασικότερες  στρατηγικές διαχείρισης του Κεφαλαίου Κίνησης. Παράλληλα οι σπουδαστές θα γνωρίσουν τα εναλλακτικά χρηματοδοτικά εργαλεία όπως το Leasing και το Factoring, τα οποία εξετάζονται σε σχέση με τις κλασσικές μορφές χρηματοδότησης μέσω Δανειακών Συμβάσεων. Έχοντας αποκτήσει μία ολοκληρωμένη εικόνα των βασικών εννοιών Χρηματοοικονομικής Λειτουργίας της επιχείρησης, οι σπουδαστές θα ασχοληθούν με τις τεχνικές Αποτίμησης της Αξίας Επιχειρήσεων, μέσα από μοντέλα Κατάρτισης Προβλεπόμενων Χρηματοροών.

Συνιστώμενη βιβλιογραφία προς μελέτη

  • “Αρχές Χρηματοοικονομικής Διοίκησης – Θεωρία και Πρακτική ” Εκδόσεις  Utopia, Brealey Richard, Myers Stewart, Allen Franklin
  • Σημειώσεις Διαλέξεων, οι οποίες θα περιέχουν τα βασικά σημεία με λυμένες ασκήσεις από κάθε θεματική ενότητα
  • Μελέτες Περιπτώσεως (Case Studies), οι οποίες αφορούν στην επεξηγηματική επίλυση πρακτικών εφαρμογών.
  • Εργαστηριακές Ασκήσεις, οι οποίες θα επιλύονται από τους φοιτητές κατά τη διάρκεια των διαλέξεων και θα συζητούνται με τον Διδάσκοντα, με στόχο την καλύτερη προετοιμασία για τις εξετάσεις.

Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι

Διαλέξεις θεωρητικού / πρακτικού μέρους, ανάλυση Μελετών Περίπτωσης, εργασία κατάρτισης Χρηματοοικονομικού Επιχειρηματικού Σχεδίου με στόχο την Έγκριση Δανείου από Τράπεζα.

Μέθοδοι αξιολόγησης/βαθμολόγησης

Γραπτή εξέταση  70% και εργασία 30%