Χρηματοοικονομική Λογιστική

Κωδικός: 
2410
Εξάμηνο: 
4ο
Διδάσκων: 

Ε. Δεδούλης (Α-Λ)

Κ. Καραμάνης (Μ-Ω)

Φροντιστήρια Σ. Βερροιοπούλου (Α-Ι)

Ε. Κασοτάκη (Κ-Ο) (Π-Ω)

Επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα:

 • Έχουν κατανοήσει το πληροφοριακό περιεχόμενο των βασικών κονδυλίων του Ισολογισμού και της Κατάστασης Αποτελεσμάτων, καθώς και τις σχέσεις μεταξύ τους.
 • Έχουν κατανοήσει και θα είναι σε θέση να εφαρμόσουν τους βασικούς κανόνες αρχικής αναγνώρισης και μεταγενέστερης επιμέτρησης των στοιχείων των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, στο πλαίσιο του ιστορικού κόστους κτήσης.
 • Είναι σε θέση να αξιολογούν την επίδραση λογιστικών εκτιμήσεων (απόσβεση, απομείωση περιουσιακών στοιχείων, κλπ.) στα διάφορα κονδύλια των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.
 • Έχουν τη δυνατότητα να αναλύουν, να συνδυάζουν και να διαχειρίζονται την πληροφόρηση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, για τη λήψη ποικίλων διοικητικών αποφάσεων συνδυάζοντας γνώσεις που έχουν αποκτήσει από τη μελέτη άλλων γνωστικών αντικειμένων του προγράμματος σπουδών.

Προαπαιτήσεις                     

Αρχές Χρηματοοικονομικής Λογιστικής

Περιεχόμενο του μαθήματος 

Το μάθημα έχει δομηθεί πάνω στο γνωσιακό υπόβαθρο που θεμελιώθηκε στο εισαγωγικό μάθημα χρηματοοικονομικής Λογιστικής. Αποσκοπεί στον εμπλουτισμό των σχετικών γνώσεων και στην απόκτηση της ικανότητας λογιστικού χειρισμού των συνήθων συναλλαγών και γεγονότων στις οποίες εμπλέκονται οι επιχειρήσεις. Η ύλη του μαθήματος έχει βασιστεί στις σύγχρονες εξελίξεις και αντιλήψεις στη Λογιστική διεθνώς και είναι προσαρμοσμένο στις ανάγκες φοιτητών του ευρύτερου πεδίου της Διοίκησης των Επιχειρήσεων. Ως εκ τούτου δίδεται ιδιαίτερη έμφαση στη διασύνδεση μεταξύ Λογιστικής και λοιπών γνωστικών αντικειμένων, ως γνωσιακό υπόβαθρο για τη λήψη ορθολογικών αποφάσεων. Η επιτυχής παρακολούθηση του μαθήματος εξοπλίζει το μελλοντικό διοικητικό στέλεχος, ανεξάρτητα από το ειδικότερο αντικείμενο ενασχόλησής του (Λογιστική, Χρηματοοικονομική, Μάνατζμεντ, Μάρκετινγκ, κλπ), με τις απαραίτητα εφόδια (γνώσεις και δεξιότητες) για επαγγελματική σταδιοδρομία στο χώρο των επιχειρήσεων. Η ύλη του μαθήματος καλύπτει λογαριασμούς του Ισολογισμού, όπως:

 • πάγια περιουσιακά στοιχεία,
 • αποθέματα,
 • απαιτήσεις, διαθέσιμα, στοιχεία σε ξένο νόμισμα,
 • λογαριασμοί καθαρής θέσης, υποχρεώσεις και προβλέψεις,

Με τους ως άνω λογαριασμούς Ισολογισμού συνδέονται, μεταξύ άλλων, οι παρακάτω λογαριασμοί εξόδων, οι οποίοι επίσης εξετάζονται στο μάθημα αυτό:

 • κόστος πωληθέντων,
 • αποσβέσεις,
 • χρεωστικοί και πιστωτικοί τόκοι,
 • κέρδη και ζημιές από πώληση / απόσυρση μακροπρόθεσμων περιουσιακών στοιχείων

Επίσης, γίνεται συνοπτική / εισαγωγική αναφορά:

 • στον εννοιολογικό ορισμό και στη λογιστική ομολόγων και επενδύσεων σε τίτλους καθαρής θέσης στη βάση του ιστορικού κόστους, και
 • στην έννοια και στα βασικά χαρακτηριστικά της λογιστικής εύλογων αξιών (ενσώματων παγίων, χρεογράφων και επενδύσεων σε τίτλους καθαρής θέσης.

Συνιστώμενη βιβλιογραφία προς μελέτη

 • Kieso E. Donald, Weygandt J. Jerry, Warfield D. Terry (2018). Λογιστική-Εκτενής Ανάλυση με ΔΠΧΑ, BROKEN HILL PUBLISHERS LTD
 • Γκίκας, Δ., και Παπαδάκη, Α., Σιουγλέ, Γ., Δεμοιράκος, Τζόβας, Χ. (2016). Χρηματοοικονομική     Λογιστική. 5η έκδοση, Μπένος, Αθήνα.

Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι

Η διδασκαλία του μαθήματος γίνεται με συνδυασμό διαλέξεων και φροντιστηρίων. Υπάρχουν δύο δίωρες διαλέξεις την εβδομάδα στη διάρκεια των οποίων έμφαση δίνεται στην παρουσίαση του θεωρητικού υπόβαθρου και στην ανάλυση των εννοιών, όρων και κανόνων που διδάσκονται στο μάθημα. Οι φοιτητές έχουν ενεργή συμμετοχή και εργάζονται σε ομάδες για την επίλυση των ασκήσεων.

Εκτός των διαλέξεων, υπάρχουν και δύο ώρες φροντιστηριακών ασκήσεων την εβδομάδα. Τα φροντιστήρια αρχίζουν τη 2η εβδομάδα του εξαμήνου και δίδουν τη δυνατότητα στους φοιτητές να εμβαθύνουν στο αντικείμενο του μαθήματος.

Μέθοδοι αξιολόγησης/βαθμολόγησης

 Η αξιολόγηση των φοιτητών γίνεται με γραπτή εξέταση που πραγματοποιείται στο τέλος του εξαμήνου κατά την εξεταστική περίοδο Ιουνίου.