Εισαχθέντες φοιτητές/τριες για την ΠΑΔ Ι & ΙΙ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
(Πιστοποιημένο από το ΙΕΠ και το Υπουργείο Παιδείας με την ΥΑ 39460/Γ2/21-3-2013, ΦΕΚ Β’ 689/26-3-13)
 
Ανακοινώθηκαν στους ιστότοπους των γραμματειών τα αποτελέσματα επιλογής των φοιτητών για την ΠΑΔ Ι και ΙΙ για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018. 

Καλούνται όλοι οι επιλεγέντες φοιτητές στην ΠΑΔ Ι και ΙΙ για το ακαδημαϊκό έτος 2017‐2018, να προσέλθουν στην πρώτη συνάντηση της ΠΑΔ Ι την Παρασκευή
6/10/2017 και ώρες 9‐3 στο αμφιθέατρο Υ. Η παρουσία στην ΠΑΔ Ι και ΙΙ είναι υποχρεωτική.

Από το γραφείο της ΠΑΔ Ι και ΙΙ