Προκήρυξη Υποψήφιων Διδακτόρων

Το τμήμα Πληροφορικής του ΟΠΑ αποφάσισε την προκήρυξη δεκατεσσάρων (14) θέσεων υποψηφίων διδακτόρων στις παρακάτω γνωστικές περιοχές:

 1. Δύο (2) θέσεις στο γνωστικό αντικείμενο «Συστήματα εξόρυξης, διαχείρισης και επιμέλειας γνώσεων». Δυνατότητα χρηματοδότησης από διεθνή και εθνικά ερευνητικά έργα. Επιβλέπων  Καθηγητής: Π.Κωνσταντόπουλος, τηλ:210-8203185, email: panosc@aueb.gr
 2. Μία (1) θέση στο γνωστικό αντικείμενο «Τεχνικές Δοκιμής Λογισμικού (Software Testing Techniques)». Επιβλέπων Καθηγητής κ. Ν. Μαλεύρης, τηλ. 210-8203126, email: ngm@aueb.gr
 3. Μια (1) θέση στο γνωστικό αντικείμενο "Ανάλυση και Αξιοποίηση Δεδομένων Ενεργειακής Κατανάλωσης σε Ευφυή Ενεργειακά Πλέγματα" Συν-επιβλέποντες: Καθηγητής Γ. Σταμούλης και Αναπλ. Καθ. Ι.Κωτίδης, Τηλ. 210-8203549, 210-8203193, email: gstamoul@aueb.gr, και kotidis@aueb.gr
 4. Μια (1) θέση στο γνωστικό αντικείμενο Federated architecture for secure interoperability across heterogeneous Internet of Things platforms (Ομοσπονδοποιημένη αρχιτεκτονική για ασφαλή διαλειτουργικότητα σε ετερογενείς πλατφόρμες στο Διαδίκτυο των Αντικειμένων), με χρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό ερευνητικό έργο H2020 SOFIE (Secure Opend Federation for Internet Everywhere) Επιβλέπων Καθηγητής Γ. Πολύζος τηλ. 210 8203650, email: polyzos@aueb.gr 
 5. Μια (1) θέση στο γνωστικό αντικείμενο "Συστήματα Δικτυακής Μουσικής Εκτέλεσης και Συνεργασίας (Networked Music Performance and Collaboration Systems)" Επιβλέπων Αναπλ. Καθ. Γ. Ξυλωμένος, τηλ. 210-8203115, email: xgeorge@aueb.gr
 6. Μια (1) θέση στο γνωστικό αντικείμενο "Λογισμικό συστημάτων για δίκτυα υψηλών ταχυτήτων (system software for high speed networks)"Επιβλέπων Αναπλ. Καθ. Γ. Ξυλωμένος, τηλ. 210-8203115, email: xgeorge@aueb.gr
 7. Μία (1) θέση στο γνωστικό αντικείμενο "Διαχείριση πόρων σε κινητά δίκτυα 5ης γενεάς (5G) βάσει στοιχείων περιβάλλοντος (Context-based resource management in 5G mobile networks)". Επιβλέπων Αναπ. Καθηγητής Β. Σύρης, τηλ. 210-8203653, email: vsiris@aueb.gr
 8. Μια (1) θέση στο γνωστικό αντικείμενο "Βέλτιστη ανάθεση πόρων για ανάλυση δεδομένων σε ασύρματα δίκτυα". Επιβλέπων Αναπ. Καθηγητής Ι.Κουτσόπουλος τηλ. 210-8203 933 email: jordan@aueb.gr
 9. Μια (1) θέση στο γνωστικό αντικείμενο "Οικονομία Διαμοιρασμού (Sharing economy) και εφαρμογές σε δίκτυα και συστήματα πληροφορίας" Επιβλέπων Αναπ. Καθηγητής Ι.Κουτσόπουλος τηλ. 210-8203933 email: jordan@aueb.gr
 10. Μια (1) θέση στο γνωστικό αντικείμενο "Εφαρμογές Μηχανικής Μάθησης σε δίκτυα και συστήματα πληροφορίας" Επιβλέπων Αναπ. Καθηγητής Ι Κουτσόπουλος τηλ. 210-8203933 email jordan@aueb.gr
 11. Μια (1) θέση στο γνωστικό αντικείμενο "Βελτιστοποίηση προσωποποιημένων υπηρεσιών σε online πλατφόρμες" Επιβλέπων Αναπ. Καθηγητής Ι. Κουτσόπουλος τηλ. 210-8203933 email jordan@aueb.gr
 12. Μια (1) θέση στο γνωστικό αντικείμενο "Υπολογιστική Πολυπλοκότητα (Computational Complexity)" Επιβλέπουσα Επίκουρη Καθ. Ε.Φουστούκου, τηλ. 210-8203577 email: eugenie@aueb.gr
 13. Μια (1) θέση στο γνωστικό αντικείμενο "Περιγραφική Πολυπλοκότητα (Descriptive Complexity)" Επιβλέπουσα Επίκουρη Καθ. Ε. Φουστούκου, τηλ. 210-8203577 email: eugenie@aueb.gr

Για τη συμμετοχή στη διαδικασία επιλογής οι υποψήφιοι θα πρέπει:

 1. Nα καταθέσουν αντίγραφο πτυχίου και αναλυτική βαθμολογία. Σε περίπτωση που οι τίτλοι σπουδών έχουν αποκτηθεί στην αλλοδαπή, αυτοί θα πρέπει να έχουν αναγνωρισθεί από το ΔΟΑΤΑΠ.
 2. Να καταθέσουν αντίγραφο μεταπτυχιακού διπλώματος σε σχετικό γνωστικό αντικείμενο και αναλυτική βαθμολογία του μεταπτυχιακού τους.
 3. Να καταθέσουν πιστοποιητικό γνώσης μίας ξένης γλώσσας, κατά προτίμηση Αγγλικής.
 4. Να καταθέσουν πλήρες βιογραφικό σημείωμα.
 5. Να καταθέσουν Έκθεση ιεραρχημένων ενδιαφερόντων.
 6. Να επιλέξουν αντικείμενο διδακτορικής διατριβής από την περιοχή που έχει προκηρυχθεί.
 7. Να καταθέσουν Αντίγραφα εργασιών, εκθέσεων κ.λπ. (αποστέλλονται ηλεκτρονικά στο kokkini@aueb.gr )
 8. Να αποστείλουν απευθείας στη Γραμματεία του Τμήματος Μεταπτυχιακών Σπουδών δύο εμπιστευτικές συστατικές επιστολές.

Η επιτροπή μπορεί κατά την κρίση της να υποβάλει τους υποψηφίους σε εξετάσεις γραπτές ή και προφορικές.
Συνεκτιμώμενα στοιχεία για την επιλογή είναι:

 1. Οι Μεταπτυχιακές σπουδές σε σχετικό γνωστικό αντικείμενο.
 2. Η βαθμολογία σε μαθήματα σχετικά με το γνωστικό αντικείμενο για το οποίο ενδιαφέρεται ο υποψήφιος.
 3. Η εν γένει επιστημονική του δραστηριότητα (ερευνητική ή διδακτική πείρα), τυχόν δημοσιεύσεις, σεμινάρια ή μεταπτυχιακά μαθήματα, η επαγγελματική εμπειρία και ότι άλλο θετικό στοιχείο μπορεί να προσκομίσει ο υποψήφιος.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν στη Γραμματεία του Τμήματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Ευελπίδων 47 & Λευκάδος 33 Τ.Κ. 11362, 7ος όροφος γραφείο 707) αίτηση (διαθέσιμη στην ηλεκτρονική διεύθυνση: www.aueb.gr/mscis) μέχρι την Δευτέρα 19 Μαρτίου, ώρες Γραμματείας Δευτέρα & Τετάρτη 12-2 & Παρασκευή 11-1).
Οι προϋποθέσεις φοίτησης στο διδακτορικό πρόγραμμα του Τμήματός Πληροφορικής αναγράφονται στον Κανονισμό του Τμήματος.
Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι όπως για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με τις υποχρεώσεις των υποψηφίων διδακτόρων και το γνωστικό αντικείμενο να απευθύνονται στους Επιβλέποντες Καθηγητές. Πληροφορίες σχετικά με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και τη διαδικασία επιλογής δίνονται στο τηλ. 210-8203646.