Προκήρυξη Υποψηφίων Διδακτόρων

Το τμήμα Πληροφορικής του ΟΠΑ αποφάσισε την προκήρυξη πέντε (5) θέσεων υποψηφίων διδακτόρων στις παρακάτω γνωστικές περιοχές:
 

 • Μία (1) θέση στο γνωστικό αντικείμενο «Τεχνικές Δοκιμής Λογισμικού (Software Testing Techniques)». Επιβλέπων Καθηγητής κ. Νικολαός Μαλεύρης, τηλ. 210-8203126, email: ngm@aueb.gr
 • Μια (1) θέση στο γνωστικό αντικείμενο  «Οικονομικοί μηχανισμοί για δίκτυα που εξυπηρετούν υπηρεσίες 5G» Επιβλέπων Καθηγητής: Γεώργιος Δ. Σταμούλης τηλ. 210-8203549, email: gstamoul@aueb.gr 
 • Μια (1) θέση στο γνωστικό αντικείμενο «Πολιτικές διαχείρισης ζήτησης σε ευφυή ενεργειακά πλέγματα» Επιβλέπων Καθηγητής: Γεώργιος Δ. Σταμούλης τηλ. 210-8203549, email: gstamoul@aueb.gr
 • Μια (1) θέση, επ' αμοιβή, στο γνωστικό αντικείμενο "Large scale Data integration and knowledge graph construction” Επιβλέπων Καθηγητής: Βασίλειος Βασσάλος τηλ. 210-8203549, email: vassalos@aueb.gr
 •  Μια (1) θέση, επ' αμοιβή, στο γνωστικό αντικείμενο "Database  and Machine learning integration” Επιβλέπων Καθηγητής: Βασίλειος Βασσάλος τηλ. 210-8203549, email: vassalos@aueb.gr

Για τη συμμετοχή στη διαδικασία επιλογής οι υποψήφιοι θα πρέπει:

 • Nα καταθέσουν αντίγραφο πτυχίου και αναλυτική βαθμολογία. Σε περίπτωση που οι τίτλοι σπουδών έχουν αποκτηθεί στην αλλοδαπή, αυτοί θα πρέπει να έχουν αναγνωρισθεί από το ΔΟΑΤΑΠ.
 • Να καταθέσουν αντίγραφο μεταπτυχιακού διπλώματος σε σχετικό γνωστικό αντικείμενο και αναλυτική βαθμολογία του μεταπτυχιακού τους.
 • Να καταθέσουν πιστοποιητικό γνώσης μίας ξένης γλώσσας, κατά προτίμηση Αγγλικής.
 • Να καταθέσουν πλήρες βιογραφικό σημείωμα.
 • Να καταθέσουν έκθεση ιεραρχημένων ενδιαφερόντων.
 • Να επιλέξουν αντικείμενο διδακτορικής διατριβής από την περιοχή που έχει προκηρυχθεί.
 • Να καταθέσουν αντίγραφα εργασιών, εκθέσεων κ.λπ. (αποστέλλονται ηλεκτρονικά στο kokkini@aueb.gr )
 • Να αποστείλουν απευθείας στη Γραμματεία του Τμήματος Μεταπτυχιακών Σπουδών δύο εμπιστευτικές συστατικές επιστολές.

Η επιτροπή μπορεί κατά την κρίση της να υποβάλει τους υποψηφίους σε εξετάσεις γραπτές ή και προφορικές. Συνεκτιμώμενα στοιχεία για την επιλογή είναι:

 • Οι Μεταπτυχιακές σπουδές σε σχετικό γνωστικό αντικείμενο.
 • Η βαθμολογία σε μαθήματα σχετικά με το γνωστικό αντικείμενο για το οποίο ενδιαφέρεται ο υποψήφιος.
 • Η εν γένει επιστημονική του δραστηριότητα (ερευνητική ή διδακτική πείρα), τυχόν δημοσιεύσεις, σεμινάρια ή μεταπτυχιακά μαθήματα, η επαγγελματική εμπειρία και ότι άλλο θετικό στοιχείο μπορεί να προσκομίσει ο υποψήφιος.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν στη Γραμματεία του Τμήματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Ευελπίδων 47 & Λευκάδος 33 Τ.Κ. 11362, 7ος όροφος γραφείο 707) αίτηση (διαθέσιμη στην ηλεκτρονική διεύθυνση: www.aueb.gr/mscis) μέχρι την Δευτέρα 5 Νοεμβρίου, ώρες Γραμματείας Δευτέρα & Τετάρτη 12-2 & Παρασκευή 11-1).
Οι προϋποθέσεις φοίτησης στο διδακτορικό πρόγραμμα του Τμήματός Πληροφορικής αναγράφονται στο Κανονισμός του Τμήματος που είναι διαθέσιμος εδώ: http://mscis.cs.aueb.gr/el/static/doctoral#analytical_regulations

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι όπως για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με τις υποχρεώσεις των υποψηφίων διδακτόρων και το γνωστικό αντικείμενο να απευθύνονται στους Επιβλέποντες Καθηγητές. Πληροφορίες σχετικά με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και τη διαδικασία επιλογής δίνονται στο τηλ. 210-8203646