Υποβολή Αιτήσεων για το ΠΜΣ Επιστήμης Υπολογιστών

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Επιστήμη Υπολογιστών θα δέχεται εκ νέου αιτήσεις υποψηφιότητας έως και τις 11/09.
 1. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν ηλεκτρονικά, έως και τις 11 Σεπτεμβρίου 2017, στην Γραμματεία του Προγράμματος, στο https://e-graduate.applications.aueb.gr/ τα εξής:

  • Φόρμα Αίτησης
  • Πρόσφατη φωτογραφία, τύπου ταυτότητας.
  • Αντίγραφο πτυχίου (οι πτυχιούχοι). Οι τελειόφοιτοι πρέπει να υποβάλουν δήλωση του Ν. 1599/86 ότι η αποδοχή τους γίνεται με την αί­ρεση α­πόκτησης πτυ­χίου μέχρι και την εξεταστική περίοδο του Σεπτέμβριου 2017.
  • Βεβαίωση ισοτιμίας και αντιστοιχίας πτυχίου από τον ΔΟΑΤΑΠ (όσοι προέρχονται από ΑΕΙ του εξωτερικού). Στην περίπτωση κατά την οποία αυτή δεν  υπάρχει, υποβάλλεται την σχετική αίτηση προς τον ΔΟΑΤΑΠ. η αποδοχή τους γίνεται με την αί­ρεση α­πόκτησης τις βεβαίωσης. 
  • Αντίγραφο αναλυτικής βαθμολογίας όλων των ετών.
  • Αντίγραφο αναλυτικής περιγραφής της ύλης για τα βασικά μαθήματα Επιστήμης Υπολογιστών (βλέπε ενότητα Χ της αιτήσεως) από τον οδηγό σπουδών του Προπτυχιακού  (δεν απαιτείται για τους αποφοίτους Τμημάτων του Οικονομικού Πανεπιστήμιου Αθηνών). Μπορεί να αποστέλλει και με email στην γραμματεία στο : cs_grad_secr@aueb.gr
  • Τρεις συστατικές επιστολές, κατά προτίμηση σε ειδικό έντυπο που είναι δια­θέ­σι­μο από την ιστοσελί­δα του ΠΜΣ. Oι συστατικές επιστολές θα πρέπει να σταλούν απευθείας στην γραμματεία είτε μέσω επιστολικού ταχυδρομείου είτε μέσω email. 
  • Αποδεικτικά ερευνητικών και επαγγελματικών δραστηριοτήτων (αν υπάρχουν).
  • Αποδεικτικό πολύ καλής γνώσης της αγγλικής γλώσσας. H πολύ καλή γνώση της αγγλικής αποδεικνύεται με τίτλο επιπέδου Γ1/C1  π.χ. Πτυχίο Advanced των University Cambridge ή Michigan ή με άλλο, αντίστοιχο και ισότιμο, πιστοποιητικό γλωσσομάθειας. (Mπορείτε να δείτε εδώ το παράρτημα με τα ισότιμα πιστοποιητικά.) 

2. Κάθε αίτηση για το παρόν πρόγραμμα αξιολογείται ανεξάρτητα από αιτήσεις που έχουν τυχόν υποβληθεί σε άλλα μεταπτυχιακά προγράμματα του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.
3. Για οποιαδήποτε άλλη πληροφορία, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία του Προγράμματος Δευτέρα έως Παρασκευή 10:00-16:00 (Ευελπίδων 47Α και Λευκάδος 33, Αθήνα 113 62 γραφείο 707, Τηλ.: 210 8203646 email: cs_grad_secr@aueb.gr) καθώς και στην ιστοσελίδα του προγράμματος http://www.cs.aueb.gr/csgrad/ .