3125 Εισαγωγή στον Προγραμματισμό Υπολογιστών

Υποχρεωτικό Μάθημα Πυρήνα, Α’ εξάμηνο, 6 μονάδες ECTS

Διδάσκων: Επίκουρος Καθηγητής Αντώνιος Δημάκης

URL: https://eclass.aueb.gr/courses/INF259/

Περιεχόμενο

Η έννοια του προγράμματος. Μεταβλητές, τύποι μεταβλητών, εκφράσεις και αριθμητικοί υπολογισμοί. Δομές ελέγχου και δομές επανάληψης της γλώσσας Python. Είσοδος/έξοδος δεδομένων. Εντοπισμός και άρση σφαλμάτων. Συναρτήσεις και μέθοδοι. Η έννοια του αλγορίθμου. Σχεδίαση αλγορίθμων και αρχές δομημένου προγραμματισμού. Δομημένοι τύποι, αλφαριθμητικά, λίστες, πίνακες. Αλγόριθμοι αναζήτησης, αλγόριθμοι ταξινόμησης, μαθηματικά προβλήματα. Αρχεία δεδομένων. Η έννοια της αναδρομής, αναδρομικές συναρτήσεις, σχέση μεταξύ επανάληψης και αναδρομής. Βασικές έννοιες συναρτησιακού και αντικειμενοστρεφούς προγραμματισμού στην γλώσσα Python.

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα είναι σε θέση:

  • Να γνωρίζουν θεμελιώδεις έννοιες του προγραμματισμού, όπως η έννοια του προγράμματος και του αλγορίθμου, τύποι μεταβλητών, εκφράσεις και αριθμητικοί υπολογισμοί, δομές ελέγχου και δομές επανάληψης, συναρτήσεις και μέθοδοι, είσοδος/έξοδος δεδομένων.
  • Να περιγράφουν και να χειρίζονται τις βασικές τεχνικές σχεδίασης αλγορίθμων και δομημένου προγραμματισμού.
  • Να εφαρμόζουν κλασσικούς αλγόριθμους ταξινόμησης και αναζήτησης για υπολογισμούς σε πίνακες και αλφαριθμητικά.
  • Να υλοποιούν προηγμένα προγράμματα που χρησιμοποιούν αναδρομή και να κατανοούν τη σχέση μεταξύ επανάληψης και αναδρομής.
  • Να γνωρίζουν βασικές έννοιες συναρτησιακού και αντικειμενοστρεφούς προγραμματισμού στη γλώσσα Python.

Προαπαιτούμενα Μαθήματα

Δεν υπάρχουν υποχρεωτικά προαπαιτούμενα μαθήματα. Όμως, απαιτείται καλή γνώση των μαθημάτων Πληροφορικής όλων των τάξεων του Λυκείου.

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία

  • Υπολογισμοί και Προγραμματισμός με την Python, John V. Guttag, Εκδόσεις Κλειδάριθμος, 2015.
  • Εισαγωγή στον Προγραμματισμό με την Python, David Schneider, Εκδόσεις Μ. Γκιούρδας, 2016.
  • Εισαγωγή στον Προγραμματισμό με την Python, Ν. Α. Αγγελιδάκης, 2015.
  • Εισαγωγή στον Προγραμματισμό με αρωγό τη γλώσσα Python, Γ. Μανής, Εκδόσεις Κάλλιπος, 2015.
  • Composing Programs, John DeNero, 2015.

Διδακτικές και Μαθησιακές Μέθοδοι

Διαλέξεις (2 διαλέξεις των 2 ωρών εβδομαδιαίως), εργαστηριακές ασκήσεις (1 δίωρο εβδομαδιαίως), και ατομικές προγραμματιστικές ασκήσεις.

Μέθοδοι Αξιολόγησης/Βαθμολόγησης

Ο τελικός βαθμός προκύπτει από το άθροισμα του βαθμού της γραπτής τελικής εξέτασης (με άριστα το 6), του βαθμού εργαστηρίου (με άριστα το 2) και του βαθμού των ασκήσεων (με άριστα το 2). Όμως, ο τελικός βαθμός μπορεί να είναι προβιβάσιμος μόνο αν ο βαθμός της γραπτής τελικής εξέτασης είναι τουλάχιστον 2.