3254 Εισαγωγή στη Διοίκηση Επιχειρήσεων

Υποχρεωτικό Μάθημα Πυρήνα, Β’ εξάμηνο, 6 μονάδες ECTS

Διδάσκων: Διδάσκουσα βάσει του ΠΔ 407/80, Παναγιώτα Σαπουνά

URL: https://eclass.aueb.gr/courses/INF453/

Περιεχόμενο

Το μάθημα παρουσιάζει τις βασικές έννοιες και αρχές οργάνωσης και διοίκησης επιχειρήσεων, τους βασικούς παράγοντες που συνεισφέρουν στην επιχειρηματική επιτυχία, καθώς και το ρόλο των ηγεσιών των οργανισμών και επιχειρήσεων στην επιτυχία αυτή. Ειδικότερα, στο μάθημα θα μελετηθούν οι κύριες λειτουργίες που επιτελούν οι επιχειρήσεις, ο ρόλος καθεμίας αλλά και του συντονισμού αυτών, και οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι ηγεσίες των οργανισμών και επιχειρήσεων για να λαμβάνουν τις ενδεδειγμένες αποφάσεις. Επίσης, θα εξεταστεί η διαδικασία της ανάπτυξης στρατηγικών και της εφαρμογής τους μέσω της μελέτης οργανισμών όπου οι δομές, σχέσεις και πόροι ευθυγραμμίζονται για την επίτευξή των στόχων τους. Τέλος, θα παρουσιασθεί μια εισαγωγή σε επιμέρους αντικείμενα, όπως λογιστικές καταστάσεις και επιχειρηματικά σχέδια.

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Μετά το τέλος το μαθήματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση:

  • Να περιγράφουν τις βασικές έννοιες, αρχές και στόχους της διοίκησης επιχειρήσεων και να κατανοούν την σημασία τους στην επιτυχημένη λειτουργία μιας επιχείρησης.
  • Να αντιλαμβάνονται τις βασικές λειτουργίες και δομές μιας επιχείρησης, την ανάγκη συντονισμού τους και τις αλληλεπιδράσεις τους.
  • Να αναλύουν το εξωτερικό περιβάλλον μιας επιχείρησης και να αντιλαμβάνονται τους κινδύνους και τις ευκαιρίες που παρέχει καθώς και την επίδρασή του στους στόχους της επιχείρησης.
  • Να αντιλαμβάνονται τους τρόπους σχεδιασμού και εφαρμογής στρατηγικής με τους οποίους μπορούν να επιτευχθούν επιχειρηματικοί στόχοι.
  • Να αντιλαμβάνονται το περιεχόμενο λογιστικών καταστάσεων και επιχειρηματικών σχεδίων.

Προαπαιτούμενα Μαθήματα

Δεν υπάρχουν υποχρεωτικά προαπαιτούμενα μαθήματα.

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία

  • Μάνατζμεντ, Όλα για την οργάνωση και τη διαχείριση της επιχείρησης στην ψηφιακή εποχή, Michel Barabel, Olivier Meier, 2020
  • Μάνατζμεντ Συγγραφείς: RICHARD L. DAFT, ALAN BENSON Έτος Εκδοσης: 2019 Εκδόσεις Κλειδάριθμος
  • Διοίκηση Επιχειρήσεων, 13η Έκδοση Bateman, Snell, Konopaske, Kατερίνα Σαρρή, Παύλος Δελιάς, Κωνσταντίνος Κωστόπουλος (επιμέλεια) Εκδοση: 13η/2019 Εκδόσεις Α. Τζιόλα και Υιοί
  • Σαλαβού Ε. Εισαγωγή στο Μάνατζμεντ: Εταιρικές λειτουργίες. Αθήνα: Εκδόσεις ΟΠΑ.
  • Bennet R. (2001) Εισαγωγή στη Διοίκηση Επιχειρήσεων. Αθήνα: Κλειδάριθμος

Διδακτικές και Μαθησιακές Μέθοδοι

Διαλέξεις (2 διαλέξεις των 2 ωρών εβδομαδιαίως).

Μέθοδοι Αξιολόγησης/Βαθμολόγησης

Ο τελικός βαθμός ισούται με τον βαθμό της γραπτής τελικής εξέτασης.