3541 Ανάλυση και Σχεδίαση Πληροφοριακών Συστημάτων

Υποχρεωτικό Μάθημα Πυρήνα, Ε’ εξάμηνο, 8 μονάδες ECTS

Διδάσκων: Μέλος ΕΔΙΠ Δρ. Χρυσόστομος Καπέτης

URL: https://eclass.aueb.gr/courses/INF261/

Περιεχόμενο

Το μάθημα προσφέρει μια συστηματική εισαγωγή στην ανάλυση και σχεδίαση πληροφοριακών συστημάτων και καλύπτει θεωρητικά, τεχνικά και μεθοδολογικά ζητήματα. Πληροφορία, πληροφοριακό σύστημα (ΠΣ), κύκλος ζωής ανάπτυξης ΠΣ. Οργανωσιακή θεώρηση, δραστηριότητες οργανισμού, λειτουργικά είδη ΠΣ. Ανάλυση απαιτήσεων. Μοντελοποίηση λειτουργιών (διαγράμματα SADT, IDEF0, DFD, πίνακες και δένδρα αποφάσεων), δεδομένων (διαγράμματα E-R), εισαγωγή στη UML. Αρχιτεκτονικές ΠΣ. Διεπαφές χρήσης ΠΣ: αρχές σχεδίασης διεπαφών χρήσης, σχεδίαση εισόδου και εξόδου. Διαχείριση ανάπτυξης ΠΣ: μέθοδοι ανάπτυξης, πρότυπα, διασφάλιση ποιότητας, διαχείριση έργου. Μελέτες περιπτώσεων.

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα είναι σε θέση:

  • Να κατανοούν τη λειτουργία του ΠΣ σε οργανωσιακό περιβάλλον και του κύκλου ζωής ανάπτυξης ΠΣ.
  • Να χρησιμοποιούν μεθόδους ανάλυσης απαιτήσεων και προδιαγραφής ΠΣ.
  • Να χρησιμοποιούν μεθόδους μοντελοποίησης λειτουργιών και δεδομένων.
  • Να αναλύσουν και σχεδιάσουν πληροφοριακές δομές και λειτουργίες ΠΣ.
  • Να κατανοούν την επίδραση της επικοινωνίας ανθρώπου-μηχανής στην αποτελεσματικότητα και απόδοση των ΠΣ.
  • Να είναι εξοικειωμένοι με μεθόδους διαχείρισης της ανάπτυξης ΠΣ.

Προαπαιτούμενα Μαθήματα

Για να εγγραφεί στο μάθημα, ο φοιτητής πρέπει να έχει εξεταστεί επιτυχώς σε προηγούμενο εξάμηνο είτε στο μάθημα «Εισαγωγή στον Προγραμματισμό Υπολογιστών» είτε στο μάθημα «Προγραμματισμός Υπολογιστών με JAVA». Όμως, συνιστάται στους φοιτητές να έχουν εξεταστεί επιτυχώς σε προηγούμενο εξάμηνο και στα δύο αυτά μαθήματα.

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία

  • Πληροφοριακά Συστήματα: Σύγχρονη Ανάλυση & Σχεδίαση, J. Hoffer, J. George, J. Valacich (μετάφραση από αγγλικό πρωτότυπο) 6η Έκδοση, Εκδόσεις Τζιόλα, 2014
  • Μεθοδολογίες Ανάλυσης και Σχεδιασμού Πληροφοριακών Συστημάτων, Ε. Κιουντούζη, 3η Έκδοση, Εκδόσεις Ε. Μπένου, 2009
  • Requirements Analysis and System Design, L. A. Maciaszek, 3rd ed., Pearson, 2007.
  • Requirements Engineering: From System Goals to UML Models to Software Specifications, Axel van Lamsweerde, Wiley, 2009

Διδακτικές και Μαθησιακές Μέθοδοι

Διαλέξεις (2 διαλέξεις των 2 ωρών εβδομαδιαίως), φροντιστήρια (2 ώρες εβδομαδιαίως), ατομικές ή ομαδικές ασκήσεις (εβδομαδιαίως).

Μέθοδοι Αξιολόγησης/Βαθμολόγησης

Εφόσον ο βαθμός της γραπτής τελικής εξέτασης είναι προβιβάσιμος, ο τελικός βαθμός ισούται με τον σταθμισμένο μέσο όρο του βαθμού της γραπτής τελικής εξέτασης (με βάρος 60%) και των ασκήσεων (με βάρος 40%). Αλλιώς, ο τελικός βαθμός ισούται με τον βαθμό της γραπτής τελικής εξέτασης.