3713 Θεωρία Παιγνίων και Αποφάσεων

Μάθημα Επιλογής, Η’ εξάμηνο, 6 μονάδες ECTS

Διδάσκων: Επίκουρη Καθηγήτρια Αλκμήνη Σγουρίτσα (υπό διορισμό) και Μέλος ΕΔΙΠ Δρ. Αικατερίνη Παπακωνσταντινοπούλου

URL: https://eclass.aueb.gr/courses/INF220/

Περιεχόμενο

Υποκειμενικές, a priori και a posteriori πιθανότητες. Μορφοποίηση προβλημάτων αποφάσεων, κριτήρια επιλογής. Θεώρημα Bayes και κανόνες αποφάσεων Bayes. Προσδιορισμός συναρτήσεων χρησιμότητας. Δέντρα αποφάσεων. Αξιοποίηση πρόσθετων πληροφοριών, ενσωμάτωση δειγματοληπτικών στοιχείων. Ανταγωνιστικές αποφάσεις. Θεωρία παιγνίων: δέντρα παιγνίων, εκτεταμένη και κανονική μορφή. Παίγνια δύο παικτών μηδενικού ή μη αθροίσματος. Εφαρμογές σε επιχειρηματικές αποφάσεις.

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα είναι σε θέση:

  • Να περιγράφουν βασικά προβλήματα απόφασης, με τη χρήση δέντρων αποφάσεων.
  • Να αναλύουν προβλήματα απόφασης και προβλήματα επιλογής χαρτοφυλακίου.
  • Να μοντελοποιούν σενάρια ανταγωνισμού ως παίγνια πολλαπλών παικτών.
  • Να αναλύουν παίγνια με βάση την έννοια του σημείου ισορροπίας κατά Nash, και να περιγράφουν τις προτεινόμενες στρατηγικές.
  • Να αξιολογούν διαφορετικές στρατηγικές χρησιμοποιώντας παιγνιο-θεωρητικά κριτήρια.

Προαπαιτούμενα Μαθήματα

Για να εγγραφεί στο μάθημα, ο φοιτητής πρέπει να έχει εξεταστεί επιτυχώς σε προηγούμενο εξάμηνο είτε στο μάθημα «Μαθηματικά Ι» είτε στο μάθημα «Πιθανότητες». Όμως, συνιστάται στους φοιτητές να έχουν εξεταστεί επιτυχώς σε προηγούμενο εξάμηνο και στα δύο αυτά μαθήματα.

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία

  • Παίγνια και Αποφάσεις: Μια Εισαγωγική Προσέγγιση, Ε. Μαγείρου, 2η έκδοση, Εκδόσεις Κριτική, 2012.
  • Εισαγωγή στη Θεωρία Παιγνίων, M. J. Osborne (μετάφραση από αγγλικό πρωτότυπο), Εκδόσεις Κλειδάριθμος, 2010.
  • Παίγνια και Λήψη Αποφάσεων, Χ. Αλιπράντης, S. Chakrabarti, Ελληνική Μαθηματική Εταιρεία, 2004.

Διδακτικές και Μαθησιακές Μέθοδοι

Διαλέξεις (2 διαλέξεις των 2 ωρών εβδομαδιαίως), φροντιστήριο (1 φροντιστήριο της 1 ώρας εβδομαδιαίως), ατομικές ασκήσεις κατ’ οίκον (2 ομάδες ασκήσεων κατά τη διάρκεια του εξαμήνου).

Μέθοδοι Αξιολόγησης/Βαθμολόγησης

Ο τελικός βαθμός ισούται με τον βαθμό της γραπτής τελικής εξέτασης, αν αυτός δεν είναι προβιβάσιμος και, σε περίπτωση που ο βαθμός της γραπτής τελικής εξέτασης είναι προβιβάσιμος, με τον σταθμισμένο μέσο όρο του βαθμού της γραπτής τελικής εξέτασης (με βάρος 85%) και του συνολικού βαθμού από τις ατομικές ασκήσεις κατ’ οίκον (με βάρος 15%).