3771 Ασύρματα Δίκτυα και Κινητές Επικοινωνίες

Μάθημα Επιλογής, Ζ’ εξάμηνο, 6 μονάδες ECTS

Διδάσκων: Καθηγητής Α’ Βαθμίδας Βασίλειος Σύρης

URL: https://eclass.aueb.gr/courses/INF124/

Περιεχόμενο

Εισαγωγή και γενική θεώρηση ασύρματων και κινητών επικοινωνιών. Ασύρματη διάδοση σημάτων. Ασύρματα συστήματα τηλεπικοινωνιών. Κινητές τηλεπικοινωνίες 1G και 2G. Αυτόματη αλλαγή σταθμού βάσης. Ασύρματα δίκτυα πακέτων. Τεχνικές ασύρματης πολλαπλής προσπέλασης. Δορυφορικά συστήματα. Ασύρματα τοπικά δίκτυα. Σταθερή ασύρματη πρόσβαση. Πρωτόκολλο Mobile IP, micro-mobility. TCP πάνω από ασύρματα δίκτυα. Υποστήριξη πολυμέσων από ασύρματα δίκτυα. Κινητές τηλεπικοινωνίες 2.5G, 3G, και 4G. Ad hoc δίκτυα. Δίκτυα αισθητήρων. Θέματα ασφάλειας. Mobile computing. Στόχος του μαθήματος δεν είναι τα θέματα φυσικού επιπέδου, αλλά με βάση τη γνώση των ιδιαιτεροτήτων των ασύρματων διαύλων να αντιμετωπιστούν γενικότερα θέματα και εφαρμογές κινητικότητας, γνώσης της γεωγραφικής θέσης του χρήστη κά.

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα είναι σε θέση:

  • Να περιγράφουν και να χειρίζονται τις θεμελιώδης έννοιες και αρχές ασύρματων δικτύων και κινητών επικοινωνιών.
  • Να περιγράφουν πώς τα πρωτόκολλα πρόσβασης μέσου, δικτύου και μεταφοράς πρέπει να προσαρμοστούν στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του ασύρματου μέσου και της διάδοσης σημάτων μέσα από αυτό.
  • Να περιγράφουν και να χειρίζονται τα βασικά πρωτόκολλα και διαδικασίες λειτουργίας ασύρματων και κινητών δικτύων τοπικής και μητροπολιτικής περιοχής.
  • Να σχεδιάζουν σε υψηλό επίπεδο την αρχιτεκτονική ενοποιημένων σταθερών (ενσύρματων), κινητών και ασύρματων τοπικών δικτύων.
  • Να επιλύουν προβλήματα σχεδίασης και λειτουργίας ασύρματων και κινητών δικτύων.

Προαπαιτούμενα Μαθήματα

Για να εγγραφεί στο μάθημα, ο φοιτητής πρέπει να έχει εξεταστεί επιτυχώς σε προηγούμενο εξάμηνο είτε στο μάθημα «Δίκτυα Επικοινωνιών» είτε στο μάθημα «Δίκτυα Υπολογιστών». Όμως, συνιστάται στους φοιτητές να έχουν εξεταστεί επιτυχώς σε προηγούμενο εξάμηνο και στα δύο αυτά μαθήματα.

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία

  • Ασύρματες Επικοινωνίες και Δίκτυα, C. Beard, W. Stallings, (µετάφραση από αγγλικό πρωτότυπο), Εκδόσεις Τζιόλα, 2016.
  • Δίκτυα Κινητών και Προσωπικών Επικοινωνιών, Μ. Ε. Θεολόγου, Εκδόσεις Τζιόλα, 2010.
  • Wireless Networks, C. Smith, D. Collins, 3η έκδοση, McGraw-Hill, 2014.
  • Wireless Communications Fundamental and Advanced Concepts, S. Kumar, River Publishers, 2015.

Διδακτικές και Μαθησιακές Μέθοδοι

Διαλέξεις (2 διαλέξεις των 2 ωρών εβδομαδιαίως) και φροντιστήρια (1 φροντιστήριο των 2 ωρών εβδομαδιαίως) και μία ομαδική πειραματική/προγραμματιστική εργασία.

Μέθοδοι Αξιολόγησης/Βαθμολόγησης

Ο τελικός βαθμός προκύπτει, αν ο βαθμός της γραπτής τελικής εξέτασης είναι πάνω από 4 στα 10, από τον βαθμό της γραπτής τελικής εξέτασης με βάρος 50%, τον βαθμό της εξέτασης προόδου με βάρος 15% και τον βαθμό της εργασίας με βάρος 35%. Αν ο βαθμός της γραπτής τελικής εξέτασης είναι κάτω από 4 στα 10, τότε ο τελικός βαθμός ισούται με τον βαθμό της γραπτής τελικής εξέτασης.