3802 Πτυχιακή Εργασία

Μάθημα Επιλογής, 6 μονάδες ECTS

Περιεχόμενο

Η εκπόνηση Πτυχιακής Εργασίας αποτελεί ευκαιρία για εμβάθυνση σε συγκεκριμένο αντικείμενο. Για την έναρξη της Πτυχιακής Εργασίας απαιτείται έγγραφη έγκριση μέλους ΔΕΠ που θα την επιβλέπει και θα τη βαθμολογήσει και το οποίο θα προσδιορίσει το αντικείμενο της εργασίας. Η εργασία μπορεί να είναι ερευνητική, βιβλιογραφική, προγραμματιστική, πειραματική, κατασκευαστική ή θεωρητική. Η Πτυχιακή Εργασία είναι προαιρετική για τους φοιτητές, η διάρκειά της είναι ένα εξάμηνο και ισοδυναμεί με το βάρος ενός μαθήματος επιλογής κύκλου, ο οποίος καθορίζεται από το μέλος ΔΕΠ που την επιβλέπει. Η πτυχιακή εργασία μπορεί να εκπονηθεί σε οποιοδήποτε εξάμηνο σπουδών αφού ο φοιτητής έχει προηγουμένως επιτύχει σε όλα τα υποχρεωτικά μαθήματα πλην το πολύ δύο. Η πτυχιακή εργασία εντάσσεται από τον επιβλέποντα στον κατάλληλο κύκλο μαθημάτων ως Μάθημα Επιλογής Κύκλου.

Μέθοδοι Αξιολόγησης/Βαθμολόγησης

Ο τελικός βαθμός καθορίζεται στο τέλος της πτυχιακής εργασίας από το μέλος ΔΕΠ που την επιβλέπει.