3818 Οικονομικά Δικτύων

Μάθημα Επιλογής, Ζ’ εξάμηνο, 6 μονάδες ECTS                                              

URL: https://eclass.aueb.gr/courses/INF155/

Διδάσκων: Καθηγητής Α’ βαθμίδας Γεώργιος Σταμούλης

Περιεχόμενο

Γενικότερος στόχος του μαθήματος είναι η παρουσίαση οικονομικών θεμάτων σχετικών με δικτυακές τεχνολογίες και τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες και η εξοικείωση του φοιτητή με τις σχετικές βασικές μικροοικονομικές έννοιες και υποδείγματα. Ειδικότερα, το μάθημα αποσκοπεί να δημιουργήσει το υπόβαθρο ώστε ο φοιτητής να κατανοήσει μεταξύ άλλων τα διαφορετικά υποδείγματα χρέωσης, τα οικονομικά της συμφόρησης και του ελέγχου ροής, αλλά και πρακτικά θέματα όπως τις νέες αλυσίδες αξίας στις τηλεπικοινωνίες όπως αυτές διαμορφώνονται με την επικράτηση του Internet, και να αναλύσει τις στρατηγικές των εταιριών που συμμετέχουν στις αλυσίδες αυτές. Βασικές οικονομικές έννοιες: υπόδειγμα καταναλωτή και παραγωγού, εφαρμογή στα δίκτυα, βασικές έννοιες οικονομικής ευημερίας, εξωτερικότητες, υποδείγματα ανταγωνισμού, θεωρία παιγνίων, κλείδωμα. Βασικές έννοιες τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών: πολυπλεξία και υπηρεσίες μεταφοράς δεδομένων, τύποι τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών και συμβόλαια, αλυσίδες αξίας στο Internet. Χρέωση δικτυακών υπηρεσιών μετάδοσης δεδομένων: χρέωση συμφόρησης, κριτήρια διαμοίρασης δικτυακών πόρων, μοντέλα ελέγχου ροής και χρέωση, χρέωση στο Internet. Δημοπρασίες. Η τηλεπικοινωνιακή αγορά σήμερα: ευρυζωνικές υπηρεσίες, κινητές και ασύρματες υπηρεσίες, ο ανταγωνισμός στο Internet. Οικονομικά υποδείγματα νέων υπηρεσιών στο περιβάλλον του Internet και στρατηγική των παρόχων: διανομή περιεχομένου, ουδετερότητα δικτύου.

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Μετά την επιτυχημένη ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα είναι σε θέση:

  • Να γνωρίζουν και να εφαρμόζουν τις βασικές μικρο-οικονομικές έννοιες και υποδείγματα.
  • Να εξηγούν τον ρόλο της χρέωσης στα δίκτυα ως μηχανισμού ελέγχου.
  • Να κατανοούν τον ρόλο των δημοπρασιών ως μηχανισμού εκχώρησης σπάνιων πόρων.
  • Να γνωρίζουν τις κύριες τεχνολογίες ενσύρματων και ασύρματων ευρυζωνικών υπηρεσιών.
  • Να κατανοούν σε βάθος τα βασικά οικονομικά και επιχειρηματικά θέματα του Internet (ουδετερότητα δικτύου, ανταγωνισμός, στρατηγικές παρόχων).
  • Να συνθέτουν αλυσίδες αξίας για υπηρεσίες παρεχόμενες στους χρήστες του Internet οι οποίες καλύπτουν από την παροχή περιεχομένου έως την παροχή υποδομών.
  • Να αξιολογούν τις στρατηγικές παρόχων σε αλυσίδες αξίας.

Προαπαιτούμενα Μαθήματα

Για να εγγραφεί στο μάθημα, ο φοιτητής πρέπει να έχει εξεταστεί επιτυχώς σε προηγούμενο εξάμηνο είτε στο μάθημα «Εισαγωγή στην Επιστήμη Υπολογιστών» είτε στο μάθημα «Δίκτυα Επικοινωνιών». Όμως, συνιστάται στους φοιτητές να έχουν εξεταστεί επιτυχώς σε προηγούμενο εξάμηνο και στα δύο αυτά μαθήματα.

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία

  • Pricing Communication Networks: Economics, Technology, and Modelling, C. Courcoubetis, R. Weber, Wiley 2003.
  • Telecommunication Network Economics: From Theory to Applications, P. Maille, B.Tuffin, Cambridge University Press, 2014.

Διδακτικές και Μαθησιακές Μέθοδοι

Διαλέξεις (1 διάλεξη των 3 ωρών εβδομαδιαίως), 1 φροντιστήριο των 3 ωρών (σε όλο το εξάμηνο), τρείς σειρές γραπτών ασκήσεων και εξαμηνιαία εργασία επισκόπησης επιχειρηματικού κλάδου ή ερευνητικών άρθρων (παραδίδεται αναφορά και γίνεται προφορική παρουσίαση). Οι ασκήσεις και εργασίες εκπονούνται από ομάδες των δύο φοιτητών.

Μέθοδοι Αξιολόγησης/Βαθμολόγησης

Ο τελικός βαθμός του φοιτητή ισούται με τον σταθμισμένο μέσο όρο του βαθμού της γραπτής τελικής εξέτασης και των βαθμών των εργασιών εάν ο βαθμός της τελικής εξέτασης υπερβαίνει ένα ελάχιστο όριο. Στην αντίθετη περίπτωση, ο τελικός βαθμός ισούται με τον βαθμό της γραπτής τελικής εξέτασης.