3842 Ανάπτυξη Εφαρμογών Πληροφοριακών Συστημάτων

Μάθημα Επιλογής, Η’ εξάμηνο, 6 μονάδες ECTS

Διδάσκων: Καθηγητής Α’ βαθμίδας Ιωάννης Κωτίδης

URL: https://eclass.aueb.gr/courses/INF183/

Περιεχόμενο

Χρήση εργαλείων και περιβαλλόντων ανάπτυξης σύγχρονων Πληροφοριακών Συστημάτων. Διαχείριση έργων πληροφορικής. Χρονικός προγραμματισμός έργου: δικτυωτή ανάλυση, τοξωτά, κομβικά δίκτυα, ορόσημα, τεχνική PERT. Διαχείριση χρήσης πόρων, τροποποίηση χρονοπρογραμματισμού. Εκτίμηση κόστους ανάπτυξης λογισμικού. Ενέργειες ελέγχου πορείας έργου. Χαρακτηριστικά εφαρμογών δεδομένων μεγάλης κλίμακας (big data). Κίνδυνοι από τη χρήση δεδομένων μεγάλης κλίμακας σε διαδικασίες στήριξης αποφάσεων. Συστήματα και τεχνικές επεξεργασίας δεδομένων μεγάλης κλίμακας. Πληροφοριακά συστήματα διαχείρισης ροών δεδομένων. Χρήση κατακερματισμού στην επίλυση προβλημάτων καταμέτρησης σε δεδομένα μεγάλης κλίμακας. Επισκόπηση τεχνικών εξόρυξης γνώσης. Τεχνικές μείωσης διάστασης κατάλληλες για δεδομένα μεγάλης κλίμακας. Κατακερματισμός ευαίσθητος στην τοπικότητα και χρήση του στην απάντηση ερωτημάτων κοντινότερων γειτόνων. Ανάπτυξη μιας ολοκληρωμένης εφαρμογής από τους σπουδαστές (ομαδικό θέμα σύνθεσης). Συλλογή και ανάλυση απαιτήσεων. Εννοιολογική και τεχνική σχεδίαση. Παρουσίαση ολοκληρωμένης εφαρμογής.

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα είναι σε θέση:

  • Να γνωρίζουν τη μεθοδολογία του σχεδιασμού, προγραμματισμού της εκτέλεσης, και της παρακολούθησης της ανάπτυξης ενός έργου πληροφορικής.
  • Να παρουσιάζουν και να υποστηρίζουν σε ακροατήριο τους αναμενόμενους στόχους του έργου που αναλαμβάνουν.
  • Να προτείνουν και να μπορούν να αναπτύξουν ένα έργο πληροφορικής εργαζόμενοι σε ομάδες.
  • Να αναγνωρίζουν περιπτώσεις εφαρμογής τεχνικών ανάλυσης δεδομένων για τη βελτίωση της λειτουργίας σύγχρονων Πληροφοριακών Συστημάτων.

Προαπαιτούμενα Μαθήματα       

Για να εγγραφεί στο μάθημα, ο φοιτητής πρέπει να έχει εξεταστεί επιτυχώς σε προηγούμενο εξάμηνο είτε στο μάθημα «Βάσεις Δεδομένων» είτε στο μάθημα «Τεχνολογία Λογισμικού». Όμως, συνιστάται στους φοιτητές να έχουν εξεταστεί επιτυχώς σε προηγούμενο εξάμηνο και στα δύο αυτά μαθήματα καθώς και στο μάθημα «Ανάλυση και Σχεδίαση Πληροφοριακών Συστημάτων».

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία

  • Διαχείριση Έργων Πληροφορικής, Ε. Κιουντούζης, Εκδόσεις Σταμούλης, 2004.
  • Πληροφοριακά Συστήματα: Σύγχρονη ανάλυση και σχεδίαση, J. Hoffer, J. George, J. Valacich, Εκδόσεις Α. Τζιόλα &Υιοί Α.Ε., 2012.

Διδακτικές και Μαθησιακές Μέθοδοι

Διαλέξεις (2 διαλέξεις των 2 ωρών εβδομαδιαίως) και φροντιστήρια (φροντιστήρια 2 ωρών, 2 φορές στο εξάμηνο), ομαδική εργασία, 2 ομαδικές παρουσιάσεις στην τάξη, και τελική παρουσίαση στον διδάσκοντα του τελικού έργου από κάθε ομάδα.

Μέθοδοι Αξιολόγησης/Βαθμολόγησης

Η εκπόνηση της ομαδικής εργασίας, η τεκμηρίωση της, τα παραδοτέα του έργου και οι παρουσιάσεις συμμετέχουν στον τελικό βαθμό με ποσοστό 70%. Το υπόλοιπο 30% προκύπτει από το τελικό διαγώνισμα πάνω στα θέματα των διαλέξεων.