Πρακτική Άσκηση

Ελεύθερη Επιλογή, 6 μονάδες ECTS

URL: http://www.internship.aueb.gr/

Περιεχόμενο

Η Πρακτική Άσκηση εκτελείται από τον φοιτητή σε πραγματικό εργασιακό περιβάλλον, προκειμένου να του δώσει τη δυνατότητα να εκτεθεί σε πραγματικές συνθήκες εργασίας και να αποκτήσει εργασιακή εμπειρία πριν την απόκτηση του πτυχίου του. Η Πρακτική Άσκηση είναι προαιρετική για τους φοιτητές και ισοδυναμεί με το βάρος ενός μαθήματος. Η Πρακτική Άσκηση μπορεί να εκπονηθεί σε οποιοδήποτε εξάμηνο σπουδών μετά το ΣΤ' και υπό την προϋπόθεση ότι ο φοιτητής έχει προηγουμένως επιτύχει σε όλα τα υποχρεωτικά μαθήματα πλην το πολύ δύο. Για την έναρξη της πρακτικής άσκησης απαιτείται έγγραφη έγκριση μέλους ΔΕΠ που θα την επιβλέπει και θα τη βαθμολογήσει και το οποίο θα προσδιορίσει το αντικείμενο της πρακτικής άσκησης σε συνεργασία με τον φορέα της πρακτικής άσκησης. Στο Τμήμα Πληροφορικής το διάστημα απασχόλησης ορίζεται σε 6 μήνες μερικής απασχόλησης (20 ώρες εβδομαδιαίως) κατά τα δυο ακαδημαϊκά εξάμηνα ( χειμερινό – εαρινό). Μοναδική εξαίρεση: Για έναρξη πρακτικής άσκησης κατά το μήνα Ιούλιο, η διάρκεια ορίζεται σε 3 μήνες πλήρους απασχόλησης ( 40 ώρες εβδομαδιαίως). Πριν από κάθε περίοδο πρακτικής άσκησης υλοποιούνται σεμινάρια προετοιμασίας. Πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του γραφείου πρακτικής άσκησης (http://internship.aueb.gr).

Προαπαιτούμενα Μαθήματα

Όλα τα υποχρεωτικά μαθήματα πλην το πολύ δύο.

Μέθοδοι Αξιολόγησης/Βαθμολόγησης

Ο τελικός βαθμός καθορίζεται στο τέλος της πρακτικής άσκησης από το μέλος ΔΕΠ που την επιβλέπει.