Προκήρυξη του ΠΜΣ στην Επιστήμη των Υπολογιστών

Το Τμήμα Πληροφορικής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (Ο.Π.Α.) λειτουργεί από τις αρχές του 2003 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) πλήρους φοίτησης στην «Επιστήμη των Υπολογιστών» (E.Y.), το οποίο επανιδρύθηκε το 2018. Σκοπός του Π.Μ.Σ. E.Y. είναι η εμβάθυνση των γνώσεων των φοιτητών σε τομείς της Επιστήμης των Υπολογιστών και η προετοιμασία τους για διεξαγωγή έρευνας στην Πληροφορική ή/και για συνέχιση των σπουδών τους σε επίπεδο Διδακτορικού (στο Τμήμα ή αλλού στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό) ή για τη διεκδίκηση θέσεων υψηλών απαιτήσεων στην αγορά εργασίας. Μέσω της παρούσας προκήρυξης καλούνται να υποβάλουν αιτήσεις οι υποψήφιοι για φοίτηση το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021. 

Στο πρόγραμμα γίνονται δεκτοί: (α) Απόφοιτοι Τμημάτων Πληροφορικής ή Επιστήμης των Υπολογιστών των Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή αλλοδαπής, (β) Απόφοιτοι Πολυτεχνικών Τμημάτων καθώς και Τμημάτων Θετικών και Οικονομικών Επιστημών, Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή αλλοδαπής, (γ) Απόφοιτοι άλλων Τμημάτων Πανεπιστημίων, ή ισοτίμων Σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, των οποίων το γνωστικό αντικείμενο είναι συναφές με την Πληροφορική, (δ) Πτυχιούχοι Τμημάτων Τ.Ε.Ι. των οποίων το γνωστικό αντικείμενο είναι συναφές με την Πληροφορική. Δικαίωμα αίτησης έχουν και οι τελειόφοιτοι των ανωτέρω τμημάτων, οι οποίοι όμως, εφόσον γίνουν δεκτοί, έχουν δικαίωμα εγγραφής στο Πρόγραμμα μόνο αν ολοκληρώσουν τις σπουδές τους έως και την εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου 2020.  

Η χρονική διάρκεια του προγράμματος είναι 12 μήνες στους οποίους περιλαμβάνεται και ο χρόνος για την εκπόνηση, υποβολή προς κρίση και αξιολόγηση της Διπλωματικής Εργασίας.  
Για τη συμμετοχή στο Π.Μ.Σ. δεν απαιτείται καταβολή διδάκτρων εκ μέρους των φοιτητών, αλλά συνεισφορά με εργασία έως 5 ωρών εβδομαδιαίως, ανταποδοτικού χαρακτήρα (π.χ. βαθμολόγηση ή διόρθωση ασκήσεων προπτυχιακών μαθημάτων, ή συντήρηση ιστοσελίδων).  

Η αξιολόγηση των υποψηφίων γίνεται από επιτροπή η οποία κρίνει, καθορίζει και εισηγείται στη Συνέλευση του Τμήματος τη σειρά προτεραιότητας των υποψηφίων στους πίνακες επιτυχίας, με βάση τη συνάφεια των βασικών σπουδών τους με τους επιστημονικούς στόχους του παρόντος Π.Μ.Σ., τη βαθμολογία των τίτλων σπουδών, τις συστατικές τους επιστολές, τη γνώση ξένων γλωσσών και, αν υπάρχουν, την επαγγελματική ή/και ερευνητική εμπειρία, επιστημονικές εργασίες και άλλες συναφείς δραστηριότητες των υποψηφίων, καθώς και την επίδοσή τους στην ατομική συνέντευξη. Η διαδικασία αυτή τηρείται, κατά την κρίση της επιτροπής, είτε ενιαία, είτε κατά στάδια, κατά τα οποία γίνεται διαδοχική εκτίμηση των προσόντων των υποψηφίων, αποκλειομένων εκείνων που δεν πληρούν τα κριτήρια των προηγουμένων σταδίων. 

Μετά το πέρας της διαδικασίας αξιολόγησης καταρτίζεται πίνακας επιτυχόντων και επιλαχόντων. Ο πίνακας επιτυχόντων ανακοινώνεται στην ιστοσελίδα του Π.Μ.Σ. Ε.Υ. και δίδεται προθεσμία δύο εβδομάδων στους επιτυχόντες να αποδεχθούν ή όχι τη θέση τους. Η αποδοχή γίνεται με Υπεύθυνη Δήλωση και δεν τροποποιείται παρά μόνο για λόγους ανωτέρας βίας. Αν υπάρξουν διαθέσιμες θέσεις, επειδή δεν τις αποδέχτηκαν επιτυχόντες, προφέρονται ακολούθως στους επιλαχόντες. 

Η έναρξη των μαθημάτων τοποθετείται στις αρχές Οκτωβρίου 2020. 

Η διδασκαλία των μαθημάτων γίνεται στην Ελληνική ή/και την Αγγλική γλώσσα. 

Η παρακολούθηση των μαθημάτων είναι υποχρεωτική. 
Ο αριθμός των εισακτέων είναι είκοσι (20) κατά ανώτατο όριο. 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται, το αργότερο μέχρι τη Δευτέρα, 15 Ιουνίου 2020:

 • Να συμπληρώσουν ηλεκτρονικά την Αίτηση στο https://e-graduate.applications.aueb.gr  συμπεριλαμβάνοντας τα ακόλουθα:
  • Πρόσφατη φωτογραφία τύπου ταυτότητας.
  • Αντίγραφο πτυχίου (οι πτυχιούχοι). Οι τελειόφοιτοι πρέπει να υποβάλουν δήλωση του Ν. 1599/86 ότι η αποδοχή τους γίνεται με την αίρεση απόκτησης πτυχίου μέχρι και την εξεταστική περίοδο του Σεπτέμβριου 2020.
  • Βεβαίωση ισοτιμίας και αντιστοιχίας πτυχίου από τον ΔΟΑΤΑΠ (για όσους προέρχονται από ΑΕΙ του εξωτερικού). Στην περίπτωση κατά την οποία αυτή δεν υπάρχει, υποβάλλεται αντίγραφο σχετικής αίτησης προς τον ΔΟΑΤΑΠ και η αποδοχή του υποψηφίου γίνεται με την αίρεση απόκτησης της βεβαίωσης του ΔΟΑΤΑΠ.  
  • Αντίγραφο αναλυτικής βαθμολογίας όλων των ετών. o Αντίγραφο αναλυτικής περιγραφής της ύλης για τα βασικά μαθήματα Επιστήμης Υπολογιστών από τον οδηγό σπουδών του Προπτυχιακού (δεν απαιτείται για τους αποφοίτους Τμημάτων του Οικονομικού Πανεπιστήμιου Αθηνών).  
  • Σημείωμα με τα ονόματα, τίτλους και διευθύνσεις email δύο ή τριών ατόμων τα οποία θα στείλουν συστατικές επιστολές (κατά προτίμηση πανεπιστημιακών, οι οποίοι γνωρίζουν καλά τον υποψήφιο).  
  • Αποδεικτικά ερευνητικών και επαγγελματικών δραστηριοτήτων (αν υπάρχουν). o Αποδεικτικό πολύ καλής γνώσης της Αγγλικής γλώσσας. H πολύ καλή γνώση της Αγγλικής αποδεικνύεται με τίτλο επιπέδου Γ1/C1 (π.χ. Πτυχίο Advanced των University Cambridge, ή Michigan, ή με άλλο, αντίστοιχο και ισότιμο, πιστοποιητικό γλωσσομάθειας). Στην περίπτωση κατά την οποία δεν υπάρχει τίτλος επιπέδου Γ1/C1, η αποδοχή γίνεται με την αίρεση απόκτησής του.
 • Να φροντίσουν για την αποστολή απευθείας από τους γράφοντες στη Γραμματεία μέσω email (cs_grad_secr@aueb.gr), των δύο ή τριών συστατικών επιστολών, κατά προτίμηση στο ειδικό έντυπο που είναι διαθέσιμο από την ιστοσελίδα του Π.Μ.Σ. Ε.Υ., το αργότερο μέχρι τη Δευτέρα, 15 Ιουνίου 2020. 

Κάθε αίτηση για το παρόν πρόγραμμα αξιολογείται ανεξάρτητα από αιτήσεις που έχουν τυχόν υποβληθεί σε άλλα Π.Μ.Σ. του Ο.Π.Α. 

Για οποιαδήποτε άλλη πληροφορία, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται με email στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. Ε.Υ. με e-mail: cs_grad_secr@aueb.gr), καθώς και να συμβουλεύονται την ιστοσελίδα του προγράμματος (http://www.cs.aueb.gr/csgrad/).