ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ πέντε (5) θέσεων Εντεταλμένων Διδασκόντων Τμήματος Πληροφορικής

Η Πρόεδρος του Τμήματος Πληροφορικής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, λαμβάνοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις των άρθρων 30, 33, 64 και 173 του ν. 4957/2022 (Α΄ 141)
  2. Τις ανάγκες του Τμήματος Πληροφορικής για τη διεξαγωγή διδακτικού έργου στα παρακάτω γνωστικά αντικείμενα του Προγράμματος Σπουδών στις Επιστήμες της Αγωγής και της Εκπαίδευσης κατά το Ακαδημαϊκό Έτος 2023-2024
  3. Την απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Πληροφορικής (συνεδρία 10η/3-7-2023)

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

την πλήρωση πέντε (5) θέσεων Εντεταλμένων Διδασκόντων του Τμήματος Πληροφορικής, της Σχολής Επιστημών και Τεχνολογίας της Πληροφορίας στα κάτωθι γνωστικά αντικείμενα:

  • Εισαγωγή στην Παιδαγωγική Επιστήμη για την αυτοδύναμη διδασκαλία του ομοειδούς μαθήματος Χειμερινού Εξαμήνου,
  • Εκπαιδευτική Αξιολόγηση, για την αυτοδύναμη διδασκαλία του ομοειδούς μαθήματος Χειμερινού Εξαμήνου,
  • Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης και των Εκπαιδευτικών Μονάδων, για την αυτοδύναμη διδασκαλία του ομοειδούς μαθήματος Χειμερινού Εξαμήνου,
  • Γενική και εξελικτική Ψυχολογία, για την αυτοδύναμη διδασκαλία του ομοειδούς μαθήματος Εαρινού Εξαμήνου,
  • Ποιότητα στην Εκπαίδευση και τη Διδασκαλία, για την αυτοδύναμη διδασκαλία του ομοειδούς μαθήματος Εαρινού Εξαμήνου.

Οι ώρες διδασκαλίας για το εκάστοτε προαναφερόμενο γνωστικό αντικείμενο ανέρχονται σε δύο (2) ώρες την εβδομάδα. Η απασχόληση θα είναι μερική δυνάμει σύμβασης μίσθωσης έργου, το κόστος της οποίας θα καλυφθεί από τον προϋπολογισμό έργου ιδίων πόρων του ΕΛΚΕ. Η διάρκεια της απασχόλησης ορίζεται σε ένα (1) ακαδημαϊκό εξάμηνο με δυνατότητα ανανέωσης κατ’ ανώτατο όριο έως τη συμπλήρωση έξι (6) συνεχών ακαδημαϊκών εξαμήνων ή τριών (3) συνεχών ακαδημαϊκών ετών.