Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης - Αποτελέσματα

Στο πλαίσιο διαφάνειας και ίσης μεταχείρισης και μη διάκρισης των συμμετεχόντων στο πρόγραμμα πρακτικής άσκησης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, συγκροτήθηκαν διμελής επιτροπές ανά τμήμα οι οποίες επικυρώνουν τα αποτελέσματα αξιολόγησης των αιτήσεων συμμετοχής στο πρόγραμμα πρακτικής άσκησης του Εαρινού εξαμήνου Ακαδ. Έτους 2019 - 2020 με βάση τα κριτήρια επιλογής που έχουν οριστεί και εγκριθεί από τις Γενικές Συνελεύσεις των τμημάτων.

Σύμφωνα με τον ισχύον κανονισμό του Τμήματος ισχύουν τα εξής:

  • Η Πρακτική Άσκηση μπορεί να εκπονηθεί σε οποιοδήποτε εξάμηνο σπουδών μετά το ΣΤ' και υπό την προϋπόθεση ότι ο φοιτητής έχει προηγουμένως επιτύχει σε όλα τα υποχρεωτικά μαθήματα πλην το πολύ δύο.
  • Οι φοιτητές υποχρεούται: (α) να δηλώσουν ως μάθημα την "ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ" στο εξάμηνο που την υλοποιούν προκειμένου να συμμετέχουν στο πρόγραμμα και (β) να παραδώσουν την εργασία του μαθήματος σύμφωνα με τις εκάστοτε προδιαγραφές ώστε να λάβουν προβιβάσιμο βαθμό.

1ο κριτήριο: Επιλέγονται οι αιτούντες φοιτητές όπου έχουν επιτύχει σε ΟΛΑ τα Υποχρεωτικά Μαθήματα και έπειτα ταξινομούνται βάσει του Μ.Ο βαθμολογίας όλων των μαθημάτων όπου έχουν εξετασθεί επιτυχώς.

2ο κριτήριο: Επιλέγονται οι αιτούντες φοιτητές όπου δεν έχουν επιτύχει σε ΟΛΑ τα Υποχρεωτικά Μαθήματα και υπολείπονται μόνο ενός (1) μαθήματος για την εκπλήρωση του 1ου κριτηρίου και έπειτα ταξινομούνται βάσει του Μ.Ο βαθμολογίας όλων των μαθημάτων όπου έχουν εξετασθεί επιτυχώς.

3ο κριτήριο: Επιλέγονται οι αιτούντες φοιτητές όπου δεν έχουν επιτύχει σε ΟΛΑ τα Υποχρεωτικά Μαθήματα και υπολείπονται δυο (2) μαθημάτων για την εκπλήρωση του 1ου κριτηρίου και έπειτα ταξινομούνται βάσει του Μ.Ο βαθμολογίας όλων των μαθημάτων όπου έχουν εξετασθεί επιτυχώς.