Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αποστείλουν με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, πλήρες βιογραφικό σημείωμα, συνοπτικό υπόμνημα εργασιών, αντίγραφα τίτλων σπουδών με αναγνώριση από ΔΟΑΤΑΠ (όπου απαιτείται και εφόσον υπάρχει) και βεβαίωση διδακτικής εμπειρίας, εφόσον υπάρχει, στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Γραμματείας του Τμήματος Πληροφορικής: infotech@aueb.gr, μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου 2022.