Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών προκειμένου να καλύψει διδακτικές ανάγκες του Τμήματος Πληροφορικής της Σχολής Επιστημών και Τεχνολογίας της Πληροφορίας, ενδιαφέρεται να επιλέξει έναν (1) Ακαδημαϊκό Υπότροφο, για τη διεξαγωγή διδακτικού έργου στο παρακάτω γνωστικό αντικείμενο του Προγράμματος Σπουδών στις Επιστήμες της Αγωγής και της Εκπαίδευσης κατά το Χειμερινό Εξάμηνο του Ακαδημαϊκού Έτους 2022-2023:

  • Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης και των Εκπαιδευτικών Μονάδων (2 ώρες διδασκαλίας/εβδομάδα)

Οι ενδιαφερόμενοι, πρέπει να είναι κάτοχοι Διδακτορικού Διπλώματος στις Επιστήμες της Αγωγής και της Εκπαίδευσης. Επίσης, είναι επιθυμητή και θα ληφθεί υπόψη η διδακτική εμπειρία και στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Καλούνται να καταθέσουν στη Γραμματεία του Τμήματος Πληροφορικής (Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Πατησίων 76, 104 34 Αθήνα) ή να αποστείλουν ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Γραμματείας: infotech@aueb.gr μέχρι τις 18 Σεπτεμβρίου 2022, τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

  1. αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος,
  2. πλήρες βιογραφικό σημείωμα,
  3. συνοπτικό υπόμνημα εργασιών και αντίγραφα των εργασιών τους,
  4. βεβαίωση διδακτικής εμπειρίας στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση (εφόσον υπάρχει) και
  5. αντίγραφα των τίτλων σπουδών με αναγνώριση από ΔΟΑΤΑΠ (όπου απαιτείται).

Ο υποψήφιος που τελικά θα επιλεγεί, θα πρέπει να προσκομίσει επικυρωμένα αντίγραφα Πτυχίων και να συνάψει σύμβαση έργου σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 466 του Ν. 4957/2022 και τις κείμενες διατάξεις του νόμου.
Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα τηλέφωνα: 210.8203426 και 210.8230940.