Νέο Έργο σε Διαχείριση Πόρων για Βελτιστοποιημένες Υπηρεσίες Νέας Γενιάς Ασύρματων Δικτύων

Ερευνητές από το Εργαστήριο MMLab του Tμήματος Πληροφορικής του ΟΠΑ θα συμμετάσχουν στο ερευνητικό έργο LeadingEdge (“Holistic and foundational resource allocation framework for optimized and impactful edge computing services”) που χρηματοδοτείται από Εθνικούς και Ευρωπαϊκούς πόρους. Το έργο ξεκίνησε τον Δεκέμβριο του 2020, είναι διάρκειας 30 μηνών, ενώ συμμετέχουν σε αυτό εταίροι από την Φινλανδία (Πανεπιστήμιο Oulu), την Ισπανία (Πολυτεχνείο Καταλονίας), τη Γαλλία (EURECOM και Huawei), και το ΟΠΑ με την εταιρεία StreamOwl από την Ελλάδα. Συντονιστής του έργου είναι το ΟΠΑ.

Σκοπός του έργου είναι να δημιουργήσει τις μαθηματικές θεμελιώσεις και να προάγει την υλοποίηση τεχνικών ανάθεσης πόρων (όπως υπολογιστικοί πόροι, ενέργεια, μνήμη, εύρος ζώνης) για κινητές συσκευές στο άκρο του ασύρματου δικτύου έτσι ώστε να βελτιστοποιηθεί η παροχή υπηρεσιών στον χρήστη. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται σε εφαρμογές αναγνώρισης εικόνας και επεξεργασίας βίντεο σε εφαρμογές όπως η Επαυξημένη Πραγματικότητα (Augmented Reality) που απαιτούν αλγορίθμους Μηχανικής Μάθησης και που χρειάζεται να εκτελεστούν σε πραγματικό χρόνο και κοντά στον τελικό χρήστη. Η προσέγγιση που θα εφαρμοστεί είναι ολιστική: θα διερευνηθεί η βελτιστοποίηση της χρήσης των πόρων τόσο εντός μιας υπηρεσίας, όσο και σε επίπεδο συστήματος για εγκατάσταση και παράλληλη χρήση πολλών υπηρεσιών σε αυτό. Τέτοιες υπηρεσίες, εφόσον βελτιστοποιηθούν αναμένεται να χρησιμοποιηθούν ευρέως και να αποτελέσουν τον πυρήνα της 6ης γενιάς ασύρματων επικοινωνιών. Επιστημονικός Υπεύθυνος για το ΟΠΑ είναι ο Αναπλ. Καθηγητής Ιορδάνης Κουτσόπουλος.

Περισσότερες πληροφορίες για το έργο στην ιστοσελίδα: https://mm.aueb.gr/projects/leadingedge