Ανακήρυξη Υποψηφίου για τη Θέση του Διευθυντή του Εργαστηρίου Οικονομετρίας του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης

Σήμερα, 29 Οκτωβρίου 2018 και ώρα 12:00, η τριμελής Εφορευτική Επιτροπή, η οποία ορίστηκε με την υπ’αρ. πρωτ: 3806/26-10-2018 απόφαση της Προέδρου του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης, Καθηγήτριας κας Ελένης Λουρή-Δενδρινού για την εκλογή του Διευθυντή του Εργαστηρίου Οικονομετρίας του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης, για τριετή θητεία, ανακηρύσσει τον κ. ΒΑΣΙΛΑΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΟ του Nικολάου υποψήφιο για τη θέση του Διευθυντή του Εργαστηρίου Οικονομετρίας του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης της Σχολής Οικονομικών Επιστημών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Το σχετικό έγγραφο είναι διαθέσιμο εδώ.