Διαδικασία πλήρωσης μίας (1) θέσης Επίκουρου Καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο "Οικονομική Θεωρία με έμφαση στη Μακροοικονομική"

Διαδικασία πλήρωσης μίας (1) θέσης Καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο "Οικονομική Θεωρία με έμφαση στη Μακροοικονομική" στο Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης της Σχολής Οικονομικών Επιστημών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

ΦΕΚ Προκήρυξης: 922/28-09-2016 τ. Γ’, αριθμ. Προκήρυξης: 5252/26-07-2016.