Προκήρυξη μίας Θέσης Μεταδιδακτορικής Έρευνας

Το Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών  αποφάσισε  κατά τη 1η συνεδρίαση της Συνέλευσης της 04-09-2019 την  προκήρυξη για την πλήρωση μίας άμισθης θέσης υποψήφιου Μεταδιδακτορικού Ερευνητή στο γνωστικό πεδίο «Crisis and Entrepreneurship: business dynamics, firm level, sectoral and regional determinants».

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής  των αιτήσεων  είναι η 30η Σεπτεμβρίου 2019, ημέρα Δευτέρα. Η αίτηση κατατίθεται στη Γραμματεία του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης, κατά τις ημέρες και ώρες  υποδοχής του κοινού (Δευτέρα και Τετάρτη, 12:00-14:00 και Παρασκευή 11:00-13:00, Πατησίων  76, 104 34 Αθήνα, τηλ. 210 8203.303-305, email: econ@aueb.gr).